| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/281/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)po stronie planowanych dochodów 90.287.997,00 zł;

2)po stronie planowanych wydatków 107.010.602,00 zł

§ 4. 1)Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 16.722.605,00 zł;

2)Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) kredytów w kwocie 12.000.000,00 zł;

b) pożyczek w kwocie 76.537,00 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.646.068,00 zł;

§ 5. Załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 6. Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2012r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7. Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w 2012 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik "Dotacje podmiotowe w 2012 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. "Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2012 " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. § 16 Uchwały Nr XVI/193/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok otrzymuje następujące brzmienie: " § 16. Ustala się dochody w kwocie 753.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 963.594,00 zł ( w tym: środki niewykorzystane w 2011 roku w kwocie - 210.594,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 12. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju


mgr Justyna Nurek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/281/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2012 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/281/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2012 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/281/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/281/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/281/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w 2012 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/281/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podatkowe w 2012 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/281/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2012


Uzasadnienie

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 2.000,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 50.000,00 zł (m.in. odśnieżanie dróg). O kwotę: 50.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. O kwotę: 30.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe związane z urzędem (m.in. wydatki związane z pocztą). O kwotę 132.000,00 zł zmniejsza się wydatki budżetowe związane z działem 801 – Oświata i wychowanie. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 43.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dział 768, rozdział 76818). O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe, które są związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu (dział 851, rozdział 85154). W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 40.000,00 zł (wynagrodzenia). Kwotę 20.000,00 zł przeznaczamy na remonty dróg gminnych (rozdział 60016). Natomiast kwotę: 20.000,00 zł przeznaczamy na wydatki związane z bezdomnymi psami (rozdział 90095). O kwotę: 362.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe związane z wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005). Kwotę: 27.000,00 zł przeznaczamy na wydatki związane z drogami gminnymi (rozdział 60016). Kwotę 10.000,00 zł przeznaczamy na wydatki związane z rozdziałem 75023 – Urzędy gmin (zakup materiałów i wyposażenia). W rozdziale 63095 zwiększa się wydatki budżetowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Zimne Wody”. Natomiast kwotę: 300.000,00 zł przeznaczamy na dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w zakresie zakupu urządzeń na Składowisko Odpadów Komunalnych w Dobrowodzie. W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku – Zdroju dokonuje się zmian w budżecie w zakresie zakupu samochodu dostawczego (rozdział 92601). Dodatkowo dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów budżetowych (dział 926, 756, 758). Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dopisania odsetek o kwotę: 50.000,00 zł (rozdział 75814). Całą kwotę przeznaczamy na wydatki budżetowe związane z drogami gminnymi. Również dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz Zakładu Usług Komunalnych w Busku – Zdroju. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 15.000,00 zł (środki własne). O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej). Dodatkowo w dziale 852 dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków budżetowych, które dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej – Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju. Natomiast w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy paragrafami. W związku z realizacją programu COMENIUS przez Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków budżetowych (paragrafy z końcówką „0” zastępujemy  końcówką: „1”). W związku z planowanym zwrotem nadmiernie pobranej kwoty wyprzedzającego finansowania wniosku o płatność w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 595,00 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 2917). W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w budżecie w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2012 rok, które dotyczą m.in. wydatków (w tym: inwestycyjnych), dotacji celowych, dotacji podmiotowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »