| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII//285/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1a, 2, 2a, art. 19 pkt. 1) lit. d) i pkt. 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż 1 dobę na terenie gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój w wysokości 3,10 zł za każdy dzień pobytu.

§ 3. 1) Obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej powstaje z chwilą zakwaterowania.

2) Osoby, od których pobiera się opłatę uzdrowiskową zobowiązane są do jej uiszczenia bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przed wykwaterowaniem.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

§ 5. 1) Inkasentami opłaty uzdrowiskowej mogą być osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące hotele, pensjonaty, zakłady uzdrowiskowe, motele, domy wczasowe, domy wycieczkowe, ośrodki szkoleniowe, sanatoria, schroniska, kwatery prywatne, pokoje gościnne i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych,

2) Inkaso opłaty uzdrowiskowej powierza się inkasentom, którzy są wskazani w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. 1) Inkasent na każdą pobraną kwotę opłaty uzdrowiskowej wydaje pokwitowanie na kwitariuszach przychodowych pobieranych w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju.

2) Inkasenci - sanatoria zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty opłaty uzdrowiskowej do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub na właściwy rachunek bankowy gminy Busko - Zdrój, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3) Inkasent, który posiada program komputerowy w zakresie inkaso opłaty uzdrowiskowej, może na każdą pobraną kwotę opłaty uzdrowiskowej wydawać pokwitowanie według ustalonego wzoru, który będzie zgodny z ustawą o rachunkowości. Taki inkasent musi przedstawić zestawienie osób (nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, nazwę obiektu, w którym osoba jest zakwaterowana, ilość dni pobytu oraz kwotę jaka została uregulowana z wyszczególnieniem daty wpłaty) w zakresie pobranej opłaty uzdrowiskowej, które będzie zgodne z ogólną kwotą wpłaconą do kasy lub na właściwy rachunek bankowy gminy Busko - Zdrój.

4) Inkasent, o którym mowa w pkt. 3) pobierający opłatę uzdrowiskową odprowadza ją do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub na właściwy rachunek bankowy gminy Busko - Zdrój, w terminie do 5 dnia po zakończonym miesiącu. W przypadku miesiąca grudnia roku budżetowego - opłata uzdrowiskowa pobrana do dnia 27 grudnia (włącznie) - inkasent odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia roku budżetowego. Natomiast opłata uzdrowiskowa pobrana w dniach: 28 - 31 grudzień (włącznie) - odprowadza w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

5) Pozostali Inkasenci, którzy pobiorą opłatę uzdrowiskową do końca każdego kwartału roku budżetowego zobowiązani są do jej odprowadzenia w terminie do 7 dni od zakończenia każdego z okresów. Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub na właściwy rachunek bankowy gminy Busko - Zdrój.

§ 7. 1) Za pobór opłaty uzdrowiskowej ustala się wynagordzenie w wysokości 4 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

2) W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba naliczenia do wynagrodzenia podatku VAT przez inkasenta, wynagrodzenie wynikające z pkt. 1) jest wynagrodzeniem netto.

§ 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, wypłacane będzie do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który rozliczono się z opłaty uzdrowiskowej lub wystawiono stosowną fakturę (lub rachunek).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrój.

§ 10. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój z późniejszą zmianą.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju


mgr Justyna Nurek


Załącznik do Uchwały Nr XXII//285/2012
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej


Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju określa wysokość stawek dziennych opłaty uzdrowiskowej, pobór opłaty w drodze inkasa oraz określa wynagrodzenie za inkaso. Obecnie dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej wynosi 3,00 zł za każdy dzień pobytu. Od dnia 01.01.2013 r. proponujemy dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój w wysokości 3,10 zł za każdy dzień pobytu, podczas gdy górna stawka określona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (Monitor Polski z 2012 r. poz. 587) wynosi 4,26 zł. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »