| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bogoria, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Bogoria Nr XXIV/231/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bogoria.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Tutak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/159/2012
Rady Gminy Bogoria
z dnia 26 października 2012 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,,

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną, są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Bogoria,

3) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Bogoria,

4) uczniu – rozumie się przez to ucznia, który uczęszcza do:

- szkół – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne oraz szkoły o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

- kolegiów, należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

- ośrodków – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego.

5) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, ucznia pełnoletniego, dyrektor placówek o którym mowa w pkt. 4,

6) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem,

7) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt ustawy z dnia 28 listopad 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Rozdział 2.
Uprawnieni do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 4. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Bogoria uczniom, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

1) bezrobocie,

2) niepełnosprawność,

3) ciężka lub długotrwała choroba,

4) wielodzietność,

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6) alkoholizm,

7) narkomania,

8) rodzina jest niepełna,

9) wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w § 3 ust. 6 – kryterium dochodowe

3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w § 3 ust. 7 – kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty.

4. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w ust. 1, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie

Lp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia odpowiadająca procentowo kwocie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Miesięczna wysokość stypendium odpowiadająca procentowo kwocie w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U.z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

1.

Do 20%

do 200 %

2.

Powyżej 20% do 50%

do 150 %

3.

Powyżej 50% do 80%

do 110 %

4.

Powyżej 80% do 100%

nie mniej niż 80%

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

6. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 6. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Rozdział 4.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1) Formami stypendium szkolnego są:

1. refundacja całkowita lub częściowa poniesionych kosztów/wydatków,

2. rzeczowa,

3. pieniężna.

2) Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (pokrycia kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników programów komputerowych, pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju gimnastycznego) w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników i innych służących procesowi edukacyjnego (lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju na zajęcia wychowania, fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę),

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem .

5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, iż udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 – 4 nie jest celowe.

3) Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

§ 8. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 7 może być realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków, faktur VAT, biletów imiennych pieniężnych, kwitariuszy, dowodów wpłaty KP potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.

2. Jednostką organizacyjną gminy prowadzącą bieżącą obsługę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii.

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku. Wniosek składa się do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

§ 10. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek:

1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły,

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym może również zostać przyznane z urzędu przez Wójta Gminy.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. Z powodów istotnych i nie zawinionych uchybień terminów ustawowych można uwzględnić uchybienia czasowe i przyjąć wniosek po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Wnioski w sprawie przyznania stypendium opiniuje Komisja Powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy.

§ 11. 1. Rodzice ucznia, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o zmianie sytuacji, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Jeżeli ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego stypendium wstrzymuje się lub cofa.

3. Nienależnie pobrane stypendium szkolnego podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

5. Jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Rozdział 6.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. 1. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

3. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

2) dyrektora szkoły.

4. Zasiłek szkolny może również zostać przyznany z urzędu.

5. Wniosek kieruje się do Wójta Gminy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria

wypełnia pracownik przyjmujący wniosek, dokonujący analizy formalnej

miejsce i data złożenia wniosku

oznaczenie wniosku (znak sprawy)

podpis pracownika

..................................................................                                                         ............................................

wnioskodawca (imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia,                                                                      (miejscowość, data)

opiekuna prawnego lub dyrektora szkoły)

.................................................................

              (adres)

.................................................................

Wójt Gminy Bogoria
Wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) dla ucznia:

1. Dane ucznia:

Nazwisko i imię ucznia ................................................................................................................

Imiona i nazwisko rodziców ........................................................................................................

Data urodzenia .............................................................................................................................

Miejsce zamieszkania ucznia .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W roku szkolnym 20..../20.... jest uczniem ...........................klasy Szkoły: ……………………

…...................................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)

2. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Opis sytuacji materialnej rodziny ucznia:(należy wskazać np. takie przesłanki jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe * # *):

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Źródło
dochodu

Wysokość dochodu
w zł (netto)

Łączny dochód rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Dochód na osobę w rodzinie

Źródło dochodu netto w rodzinie za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:

Lp.

Rodzaj dochodu

Kwota

1.

Wynagrodzenie za pracę

2.

Świadczenia rodzinne


3.

Stałe zasiłki z pomocy społecznej

4.

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne

5.

Alimenty i świadczenia alimentacyjne

6.

Zasiłek dla bezrobotnych

7.

Dochody z gospodarstwa rolnego ( 1 ha przeliczeniowy x …….. zł )

Powierzchnia gospodarstwa

ha przelicz. x ……… zł

8.

Dochody z działalności gospodarczej

9.

Pobrane stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

10.

Inne dochody stałe (nie dotyczy dodatków celowych i okresowych) .................................................................................................................

Łączny dochód

Dochód na osobę w rodzinie

3. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (inna niż pieniężna):

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (pokrycia kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników programów komputerowych, pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju gimnastycznego) w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników i innych służących procesowi edukacyjnego (lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju na zajęcia wychowania, fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę),

Całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem .

Świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, iż udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 – 4 nie jest celowe

1. Oświadczenia

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Bogoria o zwiększeniu dochodu rodziny lub skreśleniu ucznia ze szkoły, o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania – poza obszar gminy ............................... .

.............................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na wypłatę świadczenia (pomoc materialna dla uczniów) przelewem na konto:


Imię i Nazwisko oraz adres właściciela konta:……………………………………………………………………………………………………….


Bank: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.. nr konta:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


………………………………………………….
Data i podpis

Opinia komisji w sprawie przyznawania stypendium:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »