| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG - XXIX / 240 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 142 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) oraz art. 12 ust. 1, pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr RG-XXIII/175/08 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach. (Dz. U. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2008 r. Nr 228, poz. 3021)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XXIX / 240 / 13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 27 marca 2013 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach

Podstawa prawna

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Sitkówka - Nowiny powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami.)

4. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami.)

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330)

6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

7. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zmianami.)

8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zmianami.)

9. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267.)

10. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami.)

11. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz.1228)

12. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami.)

13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami.)

14. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami.)

15. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zmianami.)

16. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135.)

17. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.)

18. Uchwały Nr I/56/90 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 05.03.1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach".

19. Innych aktów prawnych dotyczącej jego działalności;

20. Niniejszego statutu

Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny, tj.: Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Sitkówka - Nowiny.

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

Cele i zadania Ośrodka

§ 3. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy, a w szczególności:

1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

2. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3. zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych,

4. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.

§ 4. Działalność z zakresu pomocy społecznej polega w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2. pracy socjalnej;

3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 5. Zadania Ośrodka:

I. Ośrodek jest realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej:

1. Zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym do których należy:

a. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

b. sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

c. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

d. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

e. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

f. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

g. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

h. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

i. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

j. praca socjalna;

k. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

l. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

m. dożywianie dzieci;

n. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

o. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

p. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

q. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

r. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

s. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

t. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zadań własnych gminy do których należy:

a. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

b. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

c. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

d. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

e. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę do których należy:

a. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

b. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

c. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

d. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

e. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

f. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

g. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

II. Prowadzenie postępowania, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

III. Prowadzenia postępowania, przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz realizowanie innych zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

IV. Prowadzenie postępowania, przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

V. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

VI. Realizacja projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł w tym projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu społecznego.

VII. Podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji oraz wykonywanie innych zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6. Ośrodek realizuje swoje zadania współpracując z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, kościami, fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, pracodawcami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

§ 7. Ośrodek przy wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny, a przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

§ 8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej .

Organizacja i zarządzanie Ośrodka

§ 9. 1) Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2) Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt. Wójt Gminy zatrudnia Kierownika Ośrodka na podstawie umowy o pracę.

3) Kierownik Ośrodka działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w granicach uprawnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta.

4) Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Statutem.

5) Kierownik jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy Ośrodka, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz określenie kierunków działania i rozwoju Ośrodka.

6) Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

7) Kierownik wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny.

8) Kierownika Ośrodka podczas nieobecności w pracy zastępuje pracownik przez niego pisemnie upoważniony.

9) Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny na wniosek Kierownika Ośrodka może upoważnić innych pracowników Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek, w granicach przewidzianych przepisami prawa.

10) Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym pracowników, wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

11) Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

12) Kierownik ustala zasady premiowania i nagradzania pracowników.

13) Zakres czynności dla Kierownika Ośrodka ustala Wójt, a dla pracowników Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka.

14) Sprawy kadrowe pracowników Ośrodka oraz fundusz socjalny prowadzi i realizuje Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny na mocy zawartego porozumienia.

§ 10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika.

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 11. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Sitkówka - Nowiny i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, opracowany przez Kierownika Ośrodka na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Sitkówka - Nowiny.

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

4. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków własnych Gminy Sitkówka - Nowiny, dotacji celowych budżetu państwa przekazanych przez Wojewodę oraz z innych źródeł.

5. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

§ 12. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny, który jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Ośrodka.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.

§ 13. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Uzasadnienie

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa, a także ilością zmian dotychczas obowiązującego statutu, zasadne jest jego ponowne uchwalenie.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »