| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Waśniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Rada Gminy w Waśniowie uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. Prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. Posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

3. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

4. Oznakować pojazdy w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd.

5. Posiadać bazę transportową zapewniającą możliwość garażowania, mycia i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy lub posiadać umowę z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie własnej bazy transportowej.

6. Pojazdy wykorzystywane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażona po dokonaniu opróżnienia zbiornika.

7. Prowadzić działalność w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc opróżniania zbiorników i tras przejazdu.

8. Posiadać zawartą umowę na odbiór ścieków przez stację zlewną.

§ 2. Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić ciągłość świadczonych usług, o których mowa w § 1 w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek i inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie obowiązany jest załączyć do wniosku wzór umowy na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, która zawierana będzie z właścicielami nieruchomości.

§ 4. Spełnianie przez przedsiębiorcę powyższych wymagać powinno zostać poświadczone następującymi  dokumentami:

1. Dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podanie numeru NIP, a dla pozostałych odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2. tytuł prawny do posiadanych środków transportu, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku, gdy ubiegający się o zezwolenie nie jest ich właścicielem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym,

3. dowód rejestracyjny pojazdu wykorzystywanego do świadczenia usług,

4. umowa na odbiór ścieków przez stację zlewną lub promesa zawarcia takiej umowy po uzyskaniu zezwolenia,

5. umowa z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów, których kserokopie należy załączyć do wniosku o zezwolenie (oryginały do wglądu).

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/188/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie


Mirosław Chamera

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »