| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy w Brodach

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 89 ust.1 pkt 1 i 4, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, ust. 2 pkt 1, art. 214 ust.1, art. 235 ust.1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) R A D A G M I N Y W B R O D A C H u c h w a l a co następuje: § 1 W budżecie gminy na rok 2013 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań własnych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................. - 173.748 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

§ 6290. o kwotę ................................................................................................... - 70.000 zł w dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność,

§ 6207. o kwotę ..................................................................................................... - 13.900 zł w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, o kwotę ................................................................................................................. - 71.500 zł w tym: § 0310 o kwotę - 40.000 zł

§ 0320. o kwotę - 31.500 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, o kwotę .............................................................................................. - 18.348 zł w tym: § 2007 o kwotę - 17.425 zł

§ 2009. o kwotę - 923 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ................................- 536.475 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6669 o kwotę ........................................................................................... - 254.049 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność,

§ 6207. o kwotę ................................................................................................... - 282.035 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność,

§ 6207. o kwotę ..................................................................................................... - 391 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................ - 1.260.550 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 o kwotę ........................................................................................... - 120.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach - 100.000 zł,

- przedłużenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody ul. Radomska - 20.000 zł, w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę ................................................... - 427.000 zł rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 o kwotę ................................ - 357.000 zł z przeznaczeniem na zadnia pn:

- przebudowa drogi gminnej nr 1524013 Kuczów - Świrta ul. Południowa - 170.000 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 1524034 Adamów - Polesie ul. Sosnowa - 110.000 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 1524045 Lubienia ul. Podlesie - 77.000 zł rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, § 6050 o kwotę ............................................. - 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów ul. Skośna, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę ................................................................................. - 55.000 zł w tym: § 4590 o kwotę - 10.000 zł

§ 4270. o kwotę - 42.000 zł

§ 4300. o kwotę - 3.000 zł w dziale 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność,

§ 6507. o kwotę ..................................................................................................... - 13.900 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ................................................... - 510.334 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę .................................................... - 202.563 zł w tym: § 2590 o kwotę - 124.763 zł

§ 6050. o kwotę - 77.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego i przebudowa kotłowni i przyłącza gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Krynkach, rozdział 80104 - Przedszkola, § 2540 o kwotę .................................................... - 2.517 zł rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2540 o kwotę ........ - 2.517 zł rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół, § 4300 o kwotę ................................. - 22.653 zł rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 6057 o kwotę ...................................... - 280.084 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4300. o kwotę .................................................................................................. - 4.529 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę ............................................................. - 19.641 zł rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

§ 3119. o kwotę ..................................................................................................... - 10.741 zł rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę .......................................... - 8.900 zł w tym: § 4210 o kwotę - 3.000 zł

§ 4300. o kwotę - 5.900 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, o kwotę .............................................................................................. - 24.146 zł w tym: § 3027 o kwotę - 133 zł

§ 3029. o kwotę - 7

§ 4017. o kwotę - 2.311 zł

§ 4019. o kwotę - 123 zł

§ 4117. o kwotę - 198 zł

§ 4119. o kwotę - 11 zł

§ 4127. o kwotę - 645 zł

§ 4129. o kwotę - 34 zł

§ 4217. o kwotę - 4.901 zł

§ 4219. o kwotę - 259 zł

§ 4307. o kwotę - 14.681 zł

§ 4309. o kwotę - 778 zł

§ 4447. o kwotę - 62 zł

§ 4449. o kwotę - 3 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę ................. - 47.000 zł rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 o kwotę ........................... - 27.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staw Kunowski ul. Klonowa - 12.000 zł,

- opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziurów na skrzyżowaniu ulic Złota i Leśna - 15.000 zł, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4300 o kwotę ........................................ - 20.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej,

§ 6050. o kwotę ..................................................................................................... - 39.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. wykonanie ogrodzenia boiska w Adamowie od ulicy Szkolnej,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................. - 600.154 zł w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę ................................................... - 139.599 zł rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4300 o kwotę ................................. - 89.599 zł rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, § 6050 o kwotę ............................................. - 50.000 zł z zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów ul. Sosnowa, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę .................................................... - 434.485 zł rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,

§ 2590. o kwotę .................................................................................................. - 152.450 zł rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 6057 o kwotę ...................................... - 282.035 zł z zadania pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność,

§ 6057. o kwotę ..................................................................................................... - 391 zł z zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach, w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę ............................................................. - 19.881 zł rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

§ 3110. o kwotę ..................................................................................................... - 10.741 zł rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę .......................................... - 9.140 zł w tym: § 2310 o kwotę - 240 zł

§ 4019. o kwotę - 8.900 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, o kwotę .............................................................................................. - 5.798 zł w tym: § 4047 o kwotę - 1.138 zł

§ 4049. o kwotę - 60 zł

§ 4177. o kwotę - 4.368 zł

§ 4179. o kwotę - 232 zł

5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę ................................................. - 1.023.123 zł w tym:

- § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ....................................... .- 280.084 zł

- § 950 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę - 743.039 zł

§ 2. W uchwale Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2013 rok zmienia się treść:

1. § 3 który otrzymuje nowe brzmienie: " 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 656.877 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji samorządowych.

2) Przychody budżetu w wysokości 1.043.123 zł, rozchody w wysokości 1.700.000 zł."

2. § 10 który otrzymuje nowe brzmienie: " Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kredyt w kwocie 1.000.000 zł,

2. wyprzedzające finansowanie pożyczka w kwocie 280.084 zł".

3. § 11 który otrzymuje nowe brzmienie: " Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10".

§ 3. Zmienia się treść załącznika do uchwały Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2013 rok:

- Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu na 2013r.", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Nr 9 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- Nr 10 "Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- Nr 14 "Dotacje podmiotowe w 2013r", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

- Nr 15 "Dotacje celowe w 2013r", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Brodach


inż. Jerzy Stąporek


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nikolay Kirov

Od 1996 r. wykładowca i doradca w zakresie: • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w biznesie • Przywództwa, wdrażania zmian organizacyjnych i rozwiązywania konfliktów • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych, Budowania modelów e-Biznesu i Strategii Przez prawie 20 lat ponad 50 000 osób brało udział w moich wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej a także na międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski AMP - Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, na którym prowadziłem zajęcia w EADA Business School. Na swoich kursach pokazuje jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów. Jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Obecnie jest Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju - Center of Excellence - Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego. Partnerem i członkiem zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards, Członkiem Kapituły nagrody "Lwy Koźmińksiego" oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe". Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów oraz studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej. Zostań ekspertem portalu Infor.pl »