| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/279/2013 Rady Gminy Iwaniska

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/247/2005 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Piotr Kidoń


Załącznik do Uchwały Nr LII/279/2013
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

2)Ilekroć w statucie mowa o:

a) Gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę Gminy Iwaniska.

b) Ośrodku, należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

c) Kierowniku, należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

3)Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Iwaniska utworzoną w celu świadczenia pomocy społecznej oraz prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i posiadającą w sektorze finansów publicznych status jednostki budżetowej

4)Ośrodek obejmuje swoją działalnością Gminę Iwaniska.

5)Ośrodek realizuje zadania określone w szczególności w :

a) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j. t. z późn.zm.);

b) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 j. t. z późn. zm.);

c) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);

d) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.);

e) ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

f) ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

g) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.);

h) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) oraz;

i) uchwale Nr IX/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Iwaniskach z dnia 2 marca 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach i niniejszego Statutu;

j) uchwale Nr XXV/172/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy rodzinie w gminie Iwaniska i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Iwaniska.

2)Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablicę informującą o treści: "Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach".

§ 3. Świadczenie pomocy społecznej przez Ośrodek obejmuje w szczególności:

1)udzielanie pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom i rodzinom oraz umożliwienie ich bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2)udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gmine zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a w szczególności w zakresie następujących kategorii spraw:

1)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekolgiczną;

3)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

4)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5)przyznawanie i wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

§ 5. Ośrodek raelizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, do których należą w szczególności:

1)przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

2)opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka;

3)udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

6)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

7)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

8)przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

9)opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10)praca socjalna;

11)organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14)dożywianie dzieci;

15)sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16)kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

17)pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

18)sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

§ 6. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze fakultatywnym w szczególności:

1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2)prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

3)podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

4)współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

§ 7. Ośrodek wykonuje zadania gminy z zakresu administracji rządowej zlecone gmine ustawą o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności:

1)przyjmuje i weryfikuje wnioski dotyczące przyznania świadczeń rodzinnych;

2)prowadzi ewidencję księgowo-merytoryczną dla tego zadania;

3)wydaje decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych;

4)wypłaca świadczenia rodzinne;

5)rejestruje, ewidencjonuje i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób uprawnionych ustawą o świadczeniach rodzinnych;

6)opracowuje plan potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;

7)opracowuje i przedkłada sprawozdania z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych.

§ 8. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a w szczególności:

1)przyjmuje i weryfikuje wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2)prowadzi ewidencję księgowo-merytoryczną;

3)opracowuje i wydaje decyzje o przyznawaniu świadczeń alimentacyjnych;

4)wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

5)przeprowadza wywiady środowiskowe u dłużnika alimentacyjnego;

6)prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;

7)opracowuje plan potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

8)opracowuje i przedkłada sprawozdania z realizacji zadań określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 9. 1.Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w następujących sprawach:

a) opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

b) tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

c) tworzenia oraz rozwoju systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających

d) finansowania:

- kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

- kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 w/w ustawy, ponoszonych przez rodziny wspierające;

e) współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

f) sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust.3 w/w ustawy;

g) prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

h) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust.8 w/w ustawy;

i) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawanie w tych sprawach decyzji;

j) przeprowadzania wywiadów środowiskowych w rodzianch przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

k) przydzielania rodzinie asystentów rodziny.

2)Ośrodek realizuje potrzeby w zakresie specjalistycznego poradnictwa poprzez:

a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych i dojrzałości emocjonalnej;

b) zapobieganie problemom emocjonalnym dzieci i młodzieży;

c) zapobieganie zachowaniom dysfunkcyjnym dzieci i młodzieży, w tym agresji i przemocy;

d) przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży od tytoniu, alkoholu, środków psychoaktywnych i hazardu;

e) zapobieganie przemocy w rodzinie;

f) wyrównywanie szans życiowych u dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych;

g) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

h) udzielanie pomocy rodzinie w dostosowaniu metod wychowawczych i edukacyjnych do możliwości i indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka;

i) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promowanie zdrowia psychicznego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

j) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły w zakresie problematyki prorodzinnej;

k) udzielanie pomocy psychologicznej rodzinie m.in. poprzez uaktywnienie jej członków w rozwiązywaniu problemów rodziny;

l) udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania;

m) pomoc psychoterapeutyczną osobom z zaburzeniami odżywiania się (anoreksja, bulimia);

n) pomoc terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, narkotyków;

o) pomoc terapeutyczną członkom rodzin, w których występują problemy uzależnień;

p) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych na rzecz osób i instytucji;

q) wspieranie nauczycieli i pracowników instytucji współdziałających z Osrodkiem Pomocy Społecznej w Iwaniskach w pełnieniu ich roli;

r) współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i jej członków w zakresie rozwiązywania jej problemów.

3)Ośrodek wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny.

4)Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane są w nastepujących formach:

a) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

b) terapii,psychoterapii i mediacji;

c) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

d) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

e) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi";

f) warsztatów i treningów psychoedukacyjnych;

g) opiniowania;

h) doradztwa;

i) prelekcji, wykładów;

j) współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym w Iwaniskach;

k) diagnozy psychopedagogicznej.

§ 10. 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za działalność Ośrodka.

1)Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy Iwaniska a pozostałych pracowników Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

2)Kierownik Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, działając w ramach pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Wójta Gminy Iwaniska.

§ 11. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka z uwzględnieniem szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Ośrodka i zasad ich funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka.

§ 12. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi. W sprawach pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 13. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

1)Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Wójta Gminy Iwaniska.

§ 14. Zmiany w statucie Ośrodka dokonywane są w trybie jego uchwalenia.


Uzasadnienie

Konieczność zmiany statusu wynika z wejścia w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, którego obsługę zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również przejęcia zadań realizowanych dotychczas przez zlikwidowaną z dniem 31.12.2011 r. Poradnię Rodzinną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »