| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/52/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2008 r. Nr 180, poz.1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153)
Rada Miasta uchwala niniejszy

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwana dalej „Biblioteką”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
ze zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.);

5) innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

6) niniejszego Statutu.              

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

3. Biblioteka używa skróconej nazwy „MBP w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

§ 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 4. Nadzór nad działalnością Biblioteki w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1, sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 5. Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 6. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 7. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 8. 1. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz
oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej;

4) tworzenie i udostępnianie baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych;

5) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej i edukacyjnej;

6) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

7) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki i czytelnictwa;

8) prowadzenie działalności kulturalnej.

2. Działalność popularyzatorską i kulturalną Biblioteka może prowadzić poprzez organizowanie odczytów, wykładów, konferencji, szkoleń, spotkań autorskich, koncertów, konkursów, spektakli teatralnych, lekcji bibliotecznych.

3. Biblioteka może podejmować inne działania niż wymienione w ust. 2, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 9. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie ustawą, o której mowa w § 1 pkt. 2.

4. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Biblioteki.

§ 10. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych Biblioteki,
a w szczególności :

1) ogólny nadzór nad majątkiem Biblioteki i zarządzanie nim;

2) nadzór nad bieżącą działalnością kulturalną i administracyjno-organizacyjną ;

3) zatwierdzanie planu finansowego Biblioteki;

4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;

5) wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

7) tworzenie warunków do działań kulturotwórczych;

8) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki.

§ 11. 1. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy zastępcy.

2. Zastępcę Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki.

§ 12. Biblioteka może udostępniać swoje zbiory poprzez wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-edukacyjnych użytkowników.

§ 13. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą:

1) Filia nr 1 ( wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych) ul. Sienkiewicza 65/15;

2) Filia nr 2 ( wypożyczalnia dla wszystkich grup czytelniczych) Osiedle Stawki 47;

3) Filia nr 5 ( wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci) ul. Sienkiewicza 65/15;

4) Filia nr 6 ( wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży) ul. Kilińskiego 12;

5) Filia nr 7 ( wypożyczalnia dla wszystkich grup czytelniczych) ul. Niewiadoma 19;

6) Filia nr 10 ( wypożyczalnia dla wszystkich grup czytelniczych) ul. Wardyńskiego 26;

7) Filia nr 11 ( wypożyczalnia dla dorosłych) ul. Kilińskiego 12;

8) Czytelnia Główna;

9) samodzielne stanowiska podległe Dyrektorowi Biblioteki.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 15. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów bibliotecznych określa regulamin wewnętrzny wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 17. Działalność Biblioteki jest finansowana z:

1) dotacji organizatora;

2) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Biblioteki;

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

7) środków otrzymanych z innych źródeł.

§ 18. Biblioteka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach
o rachunkowości.

§ 19. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 20. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 21. Przekształcenie, połączenie z inną instytucją kultury, podział lub likwidacja Biblioteki może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w § 1 pkt.1 i 2.

§ 22. Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator, w trybie w określonym dla jego nadania.

§ 23. Traci moc uchwała nr XXXV/470/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Janusz Wojciech Kotasiak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »