| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/53/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806
i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miasta uchwala niniejszy

Statut
Miejskiego Centrum Kultury
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim - zwane dalej "MCK" działa
na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591
ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240
ze zm.);

4) innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5) niniejszego Statutu.

§ 2. Miejskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury.

§ 3. 1. Siedzibą MCK jest Ostrowiec Świętokrzyski, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.

2. MCK może prowadzić działalność poza granicami kraju.

3. Organizatorem MCK jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

4. MCK posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

5. Nadzór nad działalnością MCK sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 2.
Cele i zakres działalności

§ 4. MCK tworzy warunki do rozwoju twórczości artystycznej, zainteresowań, talentów
oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także integruje i aktywizuje społeczność lokalną wokół programów przedsięwzięć kulturalnych.

§ 5. Celem działania MCK jest wielokierunkowa, otwarta działalność artystyczna, edukacyjna oraz upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności, a w szczególności:

1) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności miasta i regionu;

2) realizację i prezentację projektów artystycznych;

3) organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze;

4) tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowania wiedzą i sztuką;

5) wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych, w tym wspieranie lokalnych grup twórczych;

6) tworzenie warunków do upowszechniania folkloru i rękodzieła artystycznego.

§ 6. 1. Do szczegółowego zakresu działania MCK należą między innymi:

1) prezentacje wartościowych zjawisk i form w różnych dziedzinach sztuki poprzez organizację festiwali, przeglądów, seansów filmowych, wystaw, wieczorów autorskich i poetyckich, konkursów, koncertów, spektakli, aukcji, itp.;

2) działania warsztatowo-edukacyjne realizowane w sekcjach, kołach, zespołach, klubach zainteresowań, na plenerach i warsztatach twórczych;

3) promocja dorobku środowisk twórczych w kraju i za granicą poprzez udział w festiwalach, prezentacjach, konkursach, turniejach, koncertach, spotkaniach, wystawach;

4) uczestniczenie we współpracy oraz wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej;

5) działalność informacyjna, popularyzatorska, w tym między innymi: wydawanie katalogów wystaw, druków, pism, prowadzenie stron internetowych oraz przygotowanie programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie punktu informacji turystycznej;

6) propagowanie działań kulturalnych oraz imprez o wysokiej randze artystycznej;

7) współpraca ze związkami oraz stowarzyszeniami twórców w zakresie inspirowania i wspierania rodzimych artystów;

8) ochrona dziedzictwa kulturowego.

2. MCK może podejmować inne działania, wynikające z potrzeb środowiska twórców i animatorów kultury, a także mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. 1. Miejskim Centrum Kultury zarządza Dyrektor przy pomocy zastępcy.

2. Dyrektora MCK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy powołanej w §1 pkt. 1.

3. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora MCK.

§ 8. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie MCK na zewnątrz;

2) ogólny nadzór nad majątkiem MCK i zarządzanie nim;

3) nadzór nad bieżącą działalnością kulturalną i administracyjno-organizacyjną;

4) zatwierdzanie planu finansowego MCK;

5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;

6) wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

7) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

8) tworzenie warunków do działań kulturotwórczych;

9) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników MCK.

§ 9. Zastępcę Dyrektora MCK powołuje i odwołuje Dyrektor MCK.

§ 10. Organizację wewnętrzną MCK określa regulamin organizacyjny nadawany
przez Dyrektora MCK, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa M C K

§ 11. 1. MCK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Działalność MCK jest finansowana z następujących źródeł:

1) dotacji organizatora;

2) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Dyrektora MCK;

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

7) środków otrzymanych z innych źródeł.

3. MCK prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisacho rachunkowości.

4. Roczne sprawozdanie finansowe MCK zatwierdza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 5.
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna i końcowe

§ 12. MCK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach, z której dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 13. Przekształcenie, połączenie z inną instytucją kultury, podział lub likwidacja MCK może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 1 pkt.1.

§ 14. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 15. Traci moc uchwała nr XXXV/471/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Janusz Wojciech Kotasiak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »