| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/53/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806
i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miasta uchwala niniejszy

Statut
Miejskiego Centrum Kultury
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim - zwane dalej "MCK" działa
na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591
ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240
ze zm.);

4) innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5) niniejszego Statutu.

§ 2. Miejskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury.

§ 3. 1. Siedzibą MCK jest Ostrowiec Świętokrzyski, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.

2. MCK może prowadzić działalność poza granicami kraju.

3. Organizatorem MCK jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

4. MCK posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

5. Nadzór nad działalnością MCK sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 2.
Cele i zakres działalności

§ 4. MCK tworzy warunki do rozwoju twórczości artystycznej, zainteresowań, talentów
oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także integruje i aktywizuje społeczność lokalną wokół programów przedsięwzięć kulturalnych.

§ 5. Celem działania MCK jest wielokierunkowa, otwarta działalność artystyczna, edukacyjna oraz upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności, a w szczególności:

1) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności miasta i regionu;

2) realizację i prezentację projektów artystycznych;

3) organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze;

4) tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowania wiedzą i sztuką;

5) wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych, w tym wspieranie lokalnych grup twórczych;

6) tworzenie warunków do upowszechniania folkloru i rękodzieła artystycznego.

§ 6. 1. Do szczegółowego zakresu działania MCK należą między innymi:

1) prezentacje wartościowych zjawisk i form w różnych dziedzinach sztuki poprzez organizację festiwali, przeglądów, seansów filmowych, wystaw, wieczorów autorskich i poetyckich, konkursów, koncertów, spektakli, aukcji, itp.;

2) działania warsztatowo-edukacyjne realizowane w sekcjach, kołach, zespołach, klubach zainteresowań, na plenerach i warsztatach twórczych;

3) promocja dorobku środowisk twórczych w kraju i za granicą poprzez udział w festiwalach, prezentacjach, konkursach, turniejach, koncertach, spotkaniach, wystawach;

4) uczestniczenie we współpracy oraz wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej;

5) działalność informacyjna, popularyzatorska, w tym między innymi: wydawanie katalogów wystaw, druków, pism, prowadzenie stron internetowych oraz przygotowanie programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie punktu informacji turystycznej;

6) propagowanie działań kulturalnych oraz imprez o wysokiej randze artystycznej;

7) współpraca ze związkami oraz stowarzyszeniami twórców w zakresie inspirowania i wspierania rodzimych artystów;

8) ochrona dziedzictwa kulturowego.

2. MCK może podejmować inne działania, wynikające z potrzeb środowiska twórców i animatorów kultury, a także mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. 1. Miejskim Centrum Kultury zarządza Dyrektor przy pomocy zastępcy.

2. Dyrektora MCK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy powołanej w §1 pkt. 1.

3. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora MCK.

§ 8. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie MCK na zewnątrz;

2) ogólny nadzór nad majątkiem MCK i zarządzanie nim;

3) nadzór nad bieżącą działalnością kulturalną i administracyjno-organizacyjną;

4) zatwierdzanie planu finansowego MCK;

5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;

6) wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

7) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

8) tworzenie warunków do działań kulturotwórczych;

9) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników MCK.

§ 9. Zastępcę Dyrektora MCK powołuje i odwołuje Dyrektor MCK.

§ 10. Organizację wewnętrzną MCK określa regulamin organizacyjny nadawany
przez Dyrektora MCK, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa M C K

§ 11. 1. MCK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Działalność MCK jest finansowana z następujących źródeł:

1) dotacji organizatora;

2) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Dyrektora MCK;

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

7) środków otrzymanych z innych źródeł.

3. MCK prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisacho rachunkowości.

4. Roczne sprawozdanie finansowe MCK zatwierdza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział 5.
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna i końcowe

§ 12. MCK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach, z której dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 13. Przekształcenie, połączenie z inną instytucją kultury, podział lub likwidacja MCK może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 1 pkt.1.

§ 14. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 15. Traci moc uchwała nr XXXV/471/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Janusz Wojciech Kotasiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »