| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/231/2014 Rady Miejskiej Zawichost

z dnia 18 marca 2014r.

w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) i art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586)Rada Miejska Zawichost

Uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje statut Środowiskowemu Domu Samopomocy w Zawichoście stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/141/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 27 kwietnia 2009r w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Zawichoście.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

W związku ze zmianą uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy zaistniała konieczność zmiany dotychczas obowiązującego statutu.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/231/2014
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 18 marca 2014 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W ZAWICHOŚCIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Podstawą prawną działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście jest:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społeczne (tj. Dz.U z 2013r poz. 182 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U z 2011r Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U z 2011r Nr 127, poz.721 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013r poz. 885 z późn. zm.)

6. Uchwała Nr XXIII/122/97 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 lutego 1997r w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

7. Przepisy niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście (ŚDS), zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Gminę Zawichost zorganizowaną w celu wykonania zadań zleconych określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w formie jednostki budżetowej.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Zawichoście przy ul. Szkolnej 8.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy używa pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą jednostki w pełnym brzmieniu.

5. Przekształcenie w inną formę organizacyjno-prawną lub likwidacja następuje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013r poz. 885 z późn. zm.).

§ 3.

1. Dom jest jednostką pobytu dziennego o charakterze gminnym z możliwością korzystania gmin ościennych przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi i wskazującymi inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

2. Działalność Domu dotyczy mieszkańców gminy Zawichost oraz gmin ościennych.

3. Działalność domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych  intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi. Ważnym elementem pracy domu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. Działalność domu jest otwarta na potrzeby środowiska w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działalności

§ 4.

Celem działalności domu jest wspieranie użytkowników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacja zadań życiowych,

2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,

4) zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

5) rehabilitację społeczną i zawodową,

6) stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów koordynacyjnych,

7) współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami kościelnymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin ze środowiskiem,

8) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałania ich dyskryminacji,

9) umożliwianie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, w grupach wsparcia,

10) współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności domu,

11) poradnictwo i informacje,

12) wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,

13) zaspakajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny, poczucie bezpieczeństwa, dbałość o sprawy higieniczne, odżywianie, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego,

14) zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny, bądź instytucji,

15) zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

16) organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem Samopomocy,

17) wspieranie grup samopomocowych,

18) uaktywnianie środowiska związane z propagowaniem i ochroną zdrowia psychicznego,

19) pomoc w szukaniu miejsc pracy w warunkach chronionych.

§ 5.

Funkcjonowanie Domu opiera się między innymi na następujących zasadach:

1) uczestnictwa użytkowników we wszelkich zajęciach organizowanych w ramach domu,

2) zorganizowania czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

3) pogłębiania integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktu ze środowiskiem,

4) realizowania celów działalności domu poprzez rehabilitacje środowiskową,

5) współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności domu.

§ 6.

Dom zobowiązany jest w szczególności do:

1) tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań Domu,

2) zapewnienia podopiecznym warunków godnego pobytu, opieki,

3) kształtowania serdecznego stosunku personelu do podopiecznych,

4) zapoznanie podopiecznych z ich prawami i obowiązkami oraz regulaminem Domu,

5) uzyskiwania od rodziców lub prawnych opiekunów użytkownika Domu wszelkich informacji dotyczących potrzeb, postaw, nawyków i zachowań oraz wiadomości o innych ważnych okolicznościach związanych z jego osobą,

6) współpracy ze wszystkimi organizacjami, których cel jest zbieżnych z działalnością Domu,

7) usamodzielniania podopiecznych poprzez organizację alternatywnych form integracyjnych w środowisku.

Rozdział 3.
Organizacja jednostki

§ 7.

1. Strukturę organizacyjną i szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny nadaje Kierownik za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.

3. Działalnością Domu kieruje Kierownik.

4. Kierownika domu zatrudnia i zwalnia Burmistrza Miasta i Gminy w Zawichoście.

5. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 8.

1. Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz.

2. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Domu oraz dokonuje innych czynności w sprawach z zakresu Prawa Pracy.

§ 9.

Do zadań Kierownika Domu należy:

1) Kierowanie i zarządzanie ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności zgodnie ze statutem,

2) Sporządzenie regulaminu ŚDS po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.

3) Dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS,

4) Opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z działalności ŚDS ,

5) Sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników ŚDS i przestrzeganie przez nich zasad kultury, etyki i dyscypliny pracy,

6) Nadzorowanie spraw kontroli wewnętrznej, BHP, i PPOŻ,

7) Ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami finansowymi.

§ 10.

1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej.

§ 11.

W Domu może działać Rada Domu działająca jako organ opiniodawczo – doradczy.

§ 12.

1. Decyzje o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście na podstawie opinii lekarza specjalisty oraz wywiadu środowiskowego, który przeprowadza pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 13.

Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest ze środków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przekazywanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w Kielcach.

1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków zwanym planem finansowym.

2. Plan finansowy opracowywany jest przez Kierownika ŚDS.

3. Mienie Środowiskowego Domu Samopomocy stanowi własność Gminy Zawichost i pozostaje w trwałym zarządzie Domu.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonaną Uchwałą Rady Miejskiej Zawichost.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »