| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/286/2014 Rady Gminy w Bałtowie

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "h", pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 18 oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Smoliński


Załącznik do Uchwały Nr XLII/286/2014
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BAŁTOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie, zwany dalej "Ośrodkiem" prowadzi swoją działalność, w szczególności na podstawie:

1. Uchwały Nr X/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Bałtowie z dnia 4 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.);

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.);

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.);

5. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1228 z późn.zm.);

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.);

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r.,poz. 135 z późn. zm.);

9. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.);

10. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

12. Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1442 z poźn. zm.);

13. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);

14. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

15. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

16. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012., poz. 1356 z późń. zm.);

17. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124);

18. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

19. Innych właściwych aktów prawnych;

20. Niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Bałtów.

2. Ośrodek jest realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Bezpośredni, bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Bałtów.

4. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27 – 423 Bałtów.

5. Teren działania stanowi obszar Gminy Bałtów.

6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bałtowie

Rozdział 2.
Zakres działania

§ 3. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem; ponadto podejmuje działania zapobiegające powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.

§ 4. 1. Ośrodek realizuje określone w przepisach prawa - głównie w ustawie o pomocy społecznej, zadania własne gminy i zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy społecznej lub innych aktów prawnych.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

a) pomocy społecznej

b) świadczeń rodzinnych

c) pomocy osobom uprawnionym do alimentów

d) dodatkach mieszkaniowych

e) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

f) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

g) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

h) organizowanie prac społecznie użytecznych

i) inne zadania zlecone odrębnymi przepisami

3. Ośrodek realizuje zadania poprzez:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie;

2) rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;

3) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;

4) realizowanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;

5) prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalności zawodowej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

6) współdziałanie - na zasadzie partnerstwa - z działającymi na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;

7) opracowanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

8) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

9) ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

§ 5. Pracę z rodziną w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej organizuje gmina poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Bałtów.

§ 7. 1. Kierownik jest organem Ośrodka i wraz z nawiązaniem stosunku pracy otrzymuje pełny zakres swoich kompetencji.

2. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

3. Wójt Gminy Bałtów udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających, w szczególności, z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przewidzianych odrębnymi przepisami.

4. Upoważnienia, o którym mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Bałtowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w tym zakresie.

6. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji Ośrodka w szczególności w formie: zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

§ 8. 1. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik Ośrodka.

4. Kierownik ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

§ 9. 1. Obsługę finansowo - księgową oraz kadrową Ośrodek prowadzi samodzielnie przez osobę zatrudnioną na stanowisku Główny Księgowy.

§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk pracy w Ośrodku, zakres zadań uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Bałtów.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest z:

a) własnych środków Gminy Bałtów,

b) dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,

c) innych - dopuszczalnych przez prawo - źródeł.

3. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, ustalany przez Kierownika Ośrodka, obejmujący dochody i wydatki w ramach opracowanego układu wykonawczego budżetu przekazanego przez Wójta Gminy Bałtów do dyspozycji Ośrodka.

4. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych, należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego oraz z innych tytułów określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów Gminy Bałtów.

§ 12. Rada Gminy może dokonać zmian planów w ciągu trwania roku budżetowego w ramach uprawnień określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »