| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/477/14 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów na realizację zadań na terenie gminy Pińczów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 6 pkt. 3 Uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów na realizację zadań na terenie Gminy Pińczów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pożyczek udziela się w ramach kwot zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Pińczów na dany rok budżetowy z dochodów własnych gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Radkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/477/14
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 24 września 2014 r.

Regulamin udzielania pożyczek

dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów na realizację zadań na terenie gminy Pińczów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.

§ 1. 1. Udziela się pożyczek dla organizacji pozarządowych, które swoją siedzibę mają na terenie Gminy Pińczów i wykonują działania związane z realizacją zadań własnych gminy na rzecz mieszkańców Gminy Pińczów.

2. Pożyczkobiorcą może zostać wyłącznie podmiot formalnie zarejestrowany jako

stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym lub rejestrze starosty.

3. Pożyczka nie może być przeznaczona na utrzymanie bieżącej płynności finansowej, związanej z bieżącymi kosztami funkcjonowania stowarzyszenia.

4. Pożyczki udzielane są ze środków zarezerwowanych w budżecie Gminy Pińczów na dany rok.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów udzielając pożyczki zawiera z pożyczkobiorcą umowę, w której określa się w szczególności wysokość udzielonej pożyczki, termin spłaty, a także formę zabezpieczenia spłaty pożyczki.

§ 2. 1. W przypadku otrzymania refundacji przed upływem terminu spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca winien spłacić pożyczkę do budżetu gminy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania refundacji na rachunek bankowy stowarzyszenia.

2. Wypłata pożyczki następuje w terminie określonym w umowie przelewem na konto wskazane przez Pożyczkobiorcę.

3. Pożyczka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach.

§ 3. 1. Pożyczka udzielana jest na określony czas, nieprzekraczający 1 roku.

2. Pożyczka jest nieooprocentowana.

3. W celu zabezpieczenia pożyczki, Pożyczkobiorca składa weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, podpisaną przez uprawnione osoby, wystawiony na Gminę Pińczów.

§ 4. Do wniosku o przyznanie pożyczki wymagane jest przedłożenie:

1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku.

2. Aktualnego statutu wnioskodawcy.

3. Sprawozdania finansowego za poprzedni rok lub kopie formularza CIT8

4. Oświadczenia o uregulowaniu należności finansowych wymagalnych prawem względem  Urzędu Skarbowego

5. Oświadczenia o uregulowaniu należności finansowych wymagalnych prawem względem ZUS.

6. Oświadczenia osób uprawnionych do reprezentowania o braku  obciążenia  rachunku bankowego  tytułem  egzekucyjnym i zadłużenia  na  rachunku  (z nazwą i numerem konta) złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 KK)

7. Udokumentowanej promesy, pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek o przyznanie pożyczki ze źródeł spoza budżetu Gminy Pińczów ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych.

8. Kopii wniosku, który złożony został do instytucji zewnętrznej o uzyskanie dotacji.

§ 5. 1. Oceny wniosków składanych przez stowarzyszenia dokonuje trzyosobowa Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

2. Do zadań Komisji Pożyczkowej, o której mowa w ust. 1, należy:

a) Przygotowanie wzoru wniosku o przyznanie pożyczki,

b) Przygotowanie wzoru umowy pożyczki,

c) Opracowanie kryteriów oceny złożonego wniosku o udzielenie pożyczki,

d) Ocena merytoryczna wniosku.

3. W toku prac Komisji wnioskodawca może w przypadkach szczególnie uzasadnionych i za zgodą Przewodniczącego Komisji dokonywać zmian i uzupełnień wniosku w niezbędnym zakresie.

4. Komisja przedstawia pisemną opinię Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie do 15 dni od otrzymania wniosku. Opinia winna zawierać propozycję w przedmiocie ewentualnego przyznania albo nieprzyznania pożyczki. W przypadku propozycji przyznania pożyczki – proponowaną kwotę wraz z projektem umowy pożyczki.

5. Decyzja o udzieleniu pożyczki oraz jej wysokości jest podejmowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów po zapoznaniu się z oceną wniosku Komisji Pożyczkowej terminie 15 dni od dokonania oceny wniosku.

6. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

§ 6. 1. Z możliwości ubiegania się o pożyczkę wyklucza się podmioty, na których ciążą

nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy Pińczów.

2. Ubieganie się o kolejną pożyczkę nie może nastąpić przed spłatą poprzednio udzielonej pożyczki.

3. Jeżeli pożyczkobiorca nie przystąpi w terminie 15 (piętnastu) dni od daty powiadomienia o przyznaniu pożyczki do podpisania umowy to przyznana pożyczka zostaje automatycznie anulowana.

§ 7. 1. Pożyczka podlega spłacie w całości.

2. Pożyczka w uzasadnionych przypadkach podlega umorzeniu do wysokości wkładu własnego, wykazanego w projekcie jednak nie więcej niż do 20 %

3. Koszty manipulacyjne, związane z udzieleniem pożyczki pokrywa pożyczkobiorca.

4. Pożyczka staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia jej udzielenia do dnia zwrotu, jeżeli została wydatkowana na cel niezgodny z zawartą umową.

5. W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki, pożyczkobiorca zapłaci Gminie Pińczów odsetki ustawowe liczone od zaległej kwoty pożyczki.

6. Niedotrzymanie przez pożyczkobiorcę warunków umowy pożyczki skutkuje pisemnym wykluczeniem go z możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę w okresie 10 lat od daty doręczenia mu pisemnego wykluczenia.

7. Gmina odmawia przyznania pożyczki lub wypowiada umowę pożyczki ze skutkiem natychmiastowym, gdy w celu uzyskania pożyczki wnioskodawca lub pożyczkobiorca złożył fałszywe oświadczenia lub dokumenty.

8. Wykorzystanie pożyczki oraz jej rezultaty mogą być przedmiotem kontroli Gminy, podmiotów przez Gminę upoważnionych, oraz innych instytucji publicznych uprawnionych do kontroli.

§ 8. 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej z zachowaniem trybu jego uchwalania.

2. W razie wątpliwości do wiążącej interpretacji Regulaminu uprawnionym jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów


Uzasadnienie

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 w/w ustawy na realizację zadań w sferze pożytku publicznego.

Możliwość udzielania pożyczek została również przewidziana w Programie współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi przyjętym Uchwałą Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »