| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/23/14 Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) -

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości28.893.245,00zł, z tego:

a) dochody bieżące 26.590.579,00zł.

b) dochody majątkowe 2.302.666,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości29.249.362,00zł, z tego:

a) wydatki bieżące 25.692.056,00zł.

b) wydatki majątkowe 3.557.306,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 660.438,00zł, z tego:

a) wydatki bieżące 52.155,00zł

b) wydatki majątkowe 608.283,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 356.117,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 356.117,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.142.317,00zł, rozchody w wysokości 786.200,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100.000,00zł.

2) celową w wysokości - 205.000,00zł, z przeznaczeniem:

a) na realizację zadań z zakresu oświaty (R. 80101) - 100.000,00zł.

b) zarządzanie kryzysowe (R. 75421) - 100.000,00zł.

c) na realizację inicjatyw lokalnych (R. 75818) - 5.000,00zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę
do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 145.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 10.000,00zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 550.500,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 550.500,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2015 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.

2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 240.961,20zł przeznaczone na zadania własne.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr inż. Sylwester Wojtyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014 roku. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3-10 do Uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014 roku.


Załącznik do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE I UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY MASŁÓW NA 2015 ROK.

Budżet Gminy Masłów na 2015 rok został opracowany w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),

- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1115 ze zm.),

oraz informacje otrzymane:

- od Wojewody Świętokrzyskiego pismem z dnia 22.10.2014r., znak: FN.I.3110.7.2014, w którym poinformowano o wielkościach dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie a także na realizację własnych zadań bieżących Gminy,

- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach pismem z dnia 02.10.2014r., znak: DKC.3101.13.2014., w którym poinformowano o wielkości dotacji celowej przyjętej do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015 roku,

- od Ministra Finansów pismem z dnia 13.10.2014r., znak: ST3/4820/16/2014, w którym poinformowano o planowanej na 2015r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, w tym:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej (z tego o kwocie podstawowej i uzupełniającej subwencji),

- części oświatowej.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Masłów na 2015 rok przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 wynoszącą 61,37zł. za 1q, obniżoną Uchwałą Rady Gminy do kwoty 58,00zł. za 12q,

- średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r., obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r., która wynosi 188,85zł. za 1 m3,

- w zakresie pozostałych podatków i opłat lokalnych do planowania przyjęto stawki podwyższone o wskaźnik wzrostu górnych stawek podatkowych,

- dochody z czynszu oraz dzierżawy gruntów komunalnych zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do roku 2014.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2015 rok uwzględniono:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%,

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy na poziomie 2,45% podstawy ich wymiaru, która nie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich.

Przy planowaniu wynagrodzeń na 2015r. uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Z rozliczenia dochodów podatkowych za 2013 rok dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej na 31.12.2013r. 10.468 osób, wyniósł 1.145,03zł. tj. 79,78% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 1.435,18zł. Wskaźnik (G) dochodów podatkowych gminy mieści się w przedziale od 75% do 92% wskaźnika (Gg) dochodów podatkowych w kraju, co było podstawą kalkulacji kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy, wynoszącej 1.394.949,00zł. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 15.644,00zł., wyliczono na podstawie średniej gęstości zaludnienia, która w gminie Masłów wynosi 122 mieszkańców na 1 km2 (średnia gęstość zaludnienia w kraju 123 mieszkańców na 1 km2).

Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2015 rok stanowi kwotę - 1.410.593,00zł.

Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 6.478.969,00zł.

Razem kwota subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 7.889.562,00zł.

Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą 28.893.245,00zł.

z czego kwotę 2.302.666,00zł. stanowią dochody majątkowe.

Budżet Gminy po stronie wydatkowej nie jest zrównoważony ze stroną dochodową iopiewa na kwotę 29.249.362,00zł.

z czego kwotę 3.557.306,00zł. stanowią wydatki majątkowe.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 356.117,00zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przy realizacji zadań inwestycyjnych priorytetowy charakter w projekcie budżetu przyznaje się zadaniom, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich oraz zadaniom współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W budżecie 2015 roku zostały zaplanowane zadania, które będą współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 660.438,00zł. z czego 531.245,00zł. stanowi dofinansowanie z UE zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu budżetu.

Ustalone dochody w kwocie 10.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska są równe planowanym wydatkom na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

Dochody w kwocie 145.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są równe wydatkom na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody w kwocie 550.500,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są równe wydatkom na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2015 roku zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży (zamiany) gruntów gminnych w łącznej kwocie 931.000zł., na którą składają się:

- 200.000zł. - ze sprzedaży gruntów w Wiśniówce;

- 120.000zł. - z zamiany gruntów w Brzezinkach;

- 611.000zł. - ze sprzedaży gruntów w Domaszowicach.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach" - o wartości 611.000zł. będzie uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów położonych w sołectwie Domaszowice.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów


mgr inż. Sylwester Wojtyna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »