| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 05/II / 14 Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2, 10, art. 214 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 345 708,08

Dział 700 rozdział 70001 § 0970 o kwotę zł

5 000,00

Dział 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę zł

137,00

Dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę zł

44,00

Dział 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę zł

375,00

Dział 750 rozdział 75075 § 0830 o kwotę zł

663,00

Dział 750 rozdział 75075 § 0920 o kwotę zł

12,22

Dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę zł

2 500,00

Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę zł

90 053,23

Dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę zł

11 000,00

Dział 756 rozdział 75616 § 0330 o kwotę zł

210,00

Dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę zł

1 020,00

Dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę zł

1 800,00

Dział 756 rozdział 75618 § 0460 o kwotę zł

24 154,00

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę zł

2 329,68

Dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę zł

28 927,07

Dział 756 rozdział 75618 § 0910 o kwotę zł

2 825,40

Dział 756 rozdział 75618 § 0920 o kwotę zł

50,69

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę zł

78 382,00

Dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę zł

1 138,00

Dział 801 rozdział 80101 § 0870 o kwotę zł

10 689,18

Dział 900 rozdział 90002 § 0570 o kwotę zł

2 950,00

Dział 900 rozdział 90015 § 6207 o kwotę zł

61 445,71

Dział 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę zł

17,49

Dział 921 rozdział 92109 § 0750 o kwotę zł

111,00

Dział 921 rozdział 92195 § 0870 o kwotę zł

473,41

Dział 921 rozdział 92195 § 6300 o kwotę zł

19 400,00

2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 175 998,61

Dział 010 rozdział 01010 § 2007 o kwotę zł

13 509,70

Dział 600 rozdział 60014 § 2007 o kwotę zł

291,25

Dział 600 rozdział 60014 § 6207 o kwotę zł

8 483,97

Dział 750 rozdział 75075 § 2007 o kwotę zł

11 325,46

Dział 750 rozdział 75075 § 6207 o kwotę zł

195,13

Dział 750 rozdział 75075 § 6300 o kwotę zł

19 400,00

Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę zł

100 000,00

Dział 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę zł

3 777,00

Dział 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę zł

10 689,18

Dział 921 rozdział 92195 § 2007 o kwotę zł

7 853,51

Dział 921 rozdział 92195 § 0970 o kwotę zł

473,410

3. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 169 709,47

Dział 010 rozdział 01030 § 2850 o kwotę zł

900,00

Dział 400 rozdział 40002 § 6210 o kwotę zł

13 500,00

Dział 600 rozdział 60017 § 4300 o kwotę zł

2 700,00

Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł

8 900,00

Dział 750 rozdział 75095 § 4100 o kwotę zł

9 600,00

Dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę zł

153,23

Dział 754 rozdział 75412 § 4300 o kwotę zł

4 300,00

Dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę zł

28 670,00

Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę zł

2 329,68

Dział 854 rozdział 85401 § 4240 o kwotę zł

69 712,00

Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę zł

28 927,07

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę zł

17,49

§ 2.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r. określone w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe w 2014 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe w 2014 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 417/LVII/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Danuta Mochocka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 05/II / 14
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Rozdział

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Koszty

Stan środków obrotowych na koniec roku

ogółem

w tym: dotacja
z budżetu przedmiotowa

w tym: dotacja
z budżetu celowa na inwestycje

ogółem

w tym wydatki na wynagrodzenia

w tym wydatki majątkowe

netto

VAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Dostarczanie wody

40002

159032,17

1210433,00

108800,00

8704,00

13500,00

1210433,00

361205,00

13500,00

159032,17

2

Drogi publiczne powiatowe

60014

0,00

25000,00

25000,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

3

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

70001

-326320,34

322471,54

64371,05

0,00

322471,54

54970,00

0,00

-326320,34

4

Pozostała działalność

71095

463078,38

100000,00

0,00

0,00

100000,00

39379,00

0,00

463078,38

5

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001

-135339,92

958284,00

193848,00

15508,00

56000,00

958284,00

324881,00

56000,00

-135339,92

6

Oczyszczanie miast i wsi

90003

0,00

330264,00

297264,00

20000,00

330264,00

123408,00

20500,00

0,00

7

Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom.

90002

0,00

9076,00

9076,00

9076,00

5859,00

0,00

8

Przedsięwziecia zwiazane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90019

0,00

54568,08

54568,08

0,00

54568,08

20151,00

0,00

0,00

Ogółem

160450,29

3010096,62

752927,13

24212,00

89500,00

3010096,62

929853,00

90000,00

160450,29


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 05/II / 14
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

1

921

92109

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

490824,00

2

921

92116

Biblioteki

135000,00

3

801

80101

Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku

338803,44

4

801

80101

Szkoła Podstawowa w Radkowicach

300167,96

5

801

80101

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach

306111,88

6

801

80103

Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku

40080,78

Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP -15 090,98

7

801

80103

Szkoła Podstawowa w Radkowicach

35192,88

Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP-12 347,16

8

801

80103

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach

33889,44

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach dot.z BP-12 347,16,41

9

801

80106

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin

51393,60

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP-22 427,34

10

801

80106

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia

67382,72

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia dot.z BP -29 903,12

11

801

80106

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny

50251,52

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny dot. z BP-22 427,34

12

801

80106

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno

51393,60

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno dot.z BP-22 427,34

13

801

80106

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa

59102,64

"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa dot.z BP-25 417,66

14

801

80106

Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko

23983,68

Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko dot.z BP-10 466,10

15

801

80106

Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice

25125,76

Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice dot. z BP-10 466,10

16

754

75412

OSP Chęciny

13000,00

17

754

75412

OSP Wolica

15500,00

18

754

75412

OSP Bolmin

8000,00

19

754

75412

OSP Łukowa

6153,23

20

754

75412

OSP Siedlce

6000,00

21

754

75412

OSP Tokarnia

8000,00

22

754

75412

OSP Ostrów

5100,00

23

754

75412

OSP Radkowice

4000,00

24

926

92601

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

730462,56

25

926

92695

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

5000,00

Ogółem

2809919,69


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 05/II / 14
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

dotacje i środki pochodzące
z innych źr.

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

010

01010

Rozbudowa kanalizacji w m. Lipowica

14200,00

14200,00

UGiM

1.2

010

01010

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Łukowa

6150,00

6150,00

UGiM

1.3

010

01010

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Podpolichno

6150,00

6150,00

UGiM

1.4

010

01010

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Siedlce

6150,00

6150,00

UGiM

1.5

010

01010

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Tokarnia

9225,00

9225,00

UGiM

1.6

010

01010

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Tokarnia (Sadzawka)

9225,00

9225,00

UGiM

1.7

010

01010

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Skiby

5000,00

5000,00

UGiM

Razem dział 010

56100,00

56100,00

0,00

0,00

0,00

2.1

600

60017

wykup gruntu pod drogi dojazdowe

997,53

997,53

UGiM

Razem dział 600

997,53

997,53

0,00

0,00

0,00

x

3.1

750

75023

Zakup oprogramowania, sprzet, monitoring

5000,00

5000,00

UGiM

3.2

750

75075

Kultura ludowa identyfikacją regionu- wyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego

22968,00

8029,46

14938,54

UGiM

3.3

750

75075

Realizacja 22 filmów promujących Gmine i Miasto Chęciny oraz zakup aparatu fotograficznego

3690,00

1306,85

2383,15

UGiM

3.4

750

75095

Strategia,projekty,plany-Kielecki Obszar Funkcjonalny

20000,00

20000,00

UGiM

Razem dział 750

51658,00

34336,31

0,00

0,00

17321,69

X

4.1

900

90002

zestaw komputerowy z oprogramowaniem

5000,00

5000,00

UGiM

4.2

900

90002

Gminny Punkt Selektywanej Zbiórki Odpadów Komunlanych

97000,00

97000,00

UGiM

Razem dział 900

102000,00

102000,00

0,00

0,00

0,00

5.1

926

92601

Budowa wielofunkcyjnego boiska w m.Korzecko

1230,00

1230,00

UGIM

5.2

926

92605

Budowa siłowni zewnętrznej w m.Siedlce

1230,00

1230,00

UGIM

Razem dział 926

2460,00

2460,00

0,00

0,00

0,00

6.1

921

92109

Instalacja systemu alarmowego w budynku świetlicyoraz remizy OSP w Wolicy

10000,00

10000,00

UGiM

6.2

921

92195

Wykonanie i dostawa strojów ludowych ( zakup inwestycyjny) dla KGW działajacych w Gminie Checiny oraz modernizacja Hali widowiskowo - sportowej w Chęcinach

25299,00

5899,00

19400,00

UGiM

Razem dział 921

35299,00

15899,00

0,00

19400,00

0,00

7.1

801

80104

modernizacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego do zaleceń sanepidu

9070,45

9070,45

Przedszkole

Razem dział 801

9070,45

9070,45

0,00

0,00

0,00

8.1

700

70005

wykup nieruchomości

35000,00

35000,00

UGiM

Razem dział 700

35000,00

35000,00

9.1

854

85495

Plac zabaw Polichno

1230,00

1230,00

0,00

0,00

0,00

UGiM

Razem dział 854

1230,00

1230,00

10.1

754

75412

Projekt garażu OSP Siedlce

1230,00

1230,00

UGiM

Razem dział 754

1230,00

1230,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

295044,98

258323,29

0,00

19400,00

17321,69

x


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 05/II / 14
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotację

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

5

1

600

60004

organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy

Miasto Kielce

128635,00

2

600

60014

przebudowa dróg powiatowych

Powiat Kielecki

130000,00

3

754

75412

zakup motopompy

OSP Bolmin

4000,00

4

754

75412

zakup i montarz bramy garażowej

OSP Tokarnia

20000,00

5

801

80101

Zakup podręczników

Publiczna Szkoła Podst.w Siedlcach-stowarzyszenie

693,00

6

801

80101

Zakup podręczników

Publiczna Szkoła Podst.w Korzecku-stowarzyszenie

470,25

7

801

80101

Zakup podręczników

Publiczna Szkoła Podst.w Radkowicach-stowarzyszenie

470,25

8

851

85121

Program ograniczania skutków niepełnosprawności

Powiat Kielecki

3000,00

9

851

85121

zapobieganie chorobom

SZPOZ w Chęcinach

3000,00

10

851

85121

zapobieganie chorobom

SZPOZ w Wolicy

2500,00

11

851

85153

prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii

wyłoniona w drodze konkursu

5000,00

12

851

85154

warsztaty profilaktyczne w klasach I-III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny

wyłoniona w drodze konkursu

6000,00

13

851

85154

wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

wyłoniona w drodze konkursu

10000,00

14

851

85154

dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r

CKIS

40000,00

15

900

90001

zakup pomp, przepływomierzy, zastawki, rotora,statora, taśm, filtrów i żurawia

ZGK w Chęcinach

56000,00

16

900

90003

zakup samochodu dostawczego

ZGK w Chęcinach

20000,00

17

921

92109

zakup pieca CO świetlica Ostrów

CKIS

12500,00

18

926

92601

zakup klimatyzatora do serwerowni

CKIS

5200,00

19

926

92605

popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate

wyłoniona w drodze konkursu

72000,00

20

400

40002

Zakup korelatora

ZGK w Chęcinach

13500,00

Ogółem

532968,50

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »