| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/15 Rady Gminy Secemin

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Secemin uchwala:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 330 000,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 12 735 020,80 zł

b) dochody majątkowe 1 594 979,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 714 640,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące 12 162 810,80 zł b) wydatki majątkowe 2 551 829,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 511 439,97 zł, a) wydatki bieżące 524 610,77 zł b) wydatki majątkowe 1 986 829,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 384 640,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącym z: 1. kredytów w kwocie 384 640 zł 2.Przychody budżetu w wysokości 1 105 000,00 zł, rozchody w wysokości 720 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1.ogólną w wysokości 30 000,00 zł 2.celową w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe 30 000,00 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 250 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2.Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym: a) kredyt 1 000 000,00.zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 384 640,00 zł a) kredyt 384 640,00 zł 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 335 720,00 zł w tym: a) kredyt 335 720,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta Gminy do: 1.dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2.przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 3.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 227 769,77 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/11/15
Rady Gminy Secemin
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »