| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy w Gowarczowie

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.724.485,00 zł,
z tego:

a) dochody bieżące 12.428.516,00 zł

b) dochody majątkowe 295.969,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.312.807,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 11.338.142,00 zł,

b) wydatki majątkowe 1.974.665,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 279.708,00 zł,

a) wydatki bieżące 59.621,00 zł

b) wydatki majątkowe 220.087,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 588.322,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie588.322,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 588.322,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 131.127,00 zł,

2) celową w wysokości - 26.400,00 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 26.400,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 36.750,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.750,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 7.292,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 7.292,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 217.664,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 217.664,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 191.657,00 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moca obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ludwikowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/14/2015
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »