| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Kunowie

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Kunów

Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2013 roku poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje:

§ 1. Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności na terenie miasta i gminy Kunów, zwane dalej "placówkami", mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 00:00 a 24:00.

§ 2. W dopuszczonych w § 1. dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek, czas pracy placówki określa przedsiębiorca prowadzący placówkę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/170/02 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Kunów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie


Szymon Pająk


Uzasadnienie

Obowiązująca obecnie Uchwała Nr XXI/170/02 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 lipca 2002r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Kunów (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2002 roku Nr 134, poz. 1679) zawiera zapisy, które mogą zostać zakwestionowane w toku kontroli sądowej.

Zapisy dotyczące odmiennego potraktowania placówek handlu detalicznego prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zostały zakwestionowane przez sądy administracyjne, które stwierdziły, że niezgodne z prawem jest ograniczenie w uchwale wydanej na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, czasu pracy niektórych placówek ze względu na niebezpieczeństwo zakłócania porządku czy też np. ze względu na chęć ograniczenia dostępności alkoholu. Tym celom służą zupełnie inne instrumenty prawne, za niedopuszczalne zaś należy uznać wykorzystywanie do tego celu upoważnienia z art. XII § 1 ustawy z 1974r.

Zapisy zawarte w § 4. uchwały dot. umieszczania wywieszki o czasie pracy również wykraczają poza upoważnienie ustawowe. W orzecznictwie sądów administracyjnych stwierdza, się, że "kompetencje rad gmin określone w przepisie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy są ograniczone jedynie do określania godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych, nie obejmują natomiast nakładania na właścicieli placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności dodatkowego obowiązku umieszczania w widocznym miejscu informacji o czasie pracy placówki, jak też ustanawiania jakichkolwiek przepisów karnych."

Ponadto, § 5. uchwały zawiera powtórzenie przepisu karnego zawartego w ustawie, co stanowi rażące naruszenie prawa. Rada gminy nie jest uprawniona do wprowadzenia w akcie prawa miejscowego regulacji o charakterze penalnym, gdyż uprawnienie to jest ograniczone wyłącznie do gminnych przepisów porządkowych.

W orzecznictwie zwraca się uwagę na to, że rada gminy stanowiąc na podstawie art. XII § 1 ustawy przepisy wprowadzające kodeks pracy godziny otwarcia i zamknięcia tych placówek, każdorazowo winna uwzględnić, że wydawane przez nią przepisy stanowią regulację praw i obowiązków pracodawcy i pracowników, a więc materię ściśle związaną z prawem pracy. Temu i tylko temu celowi ma służyć regulacja zawarta w aktach prawa miejscowego wydawanych na podstawie art. XII § 1.

Po uchwaleniu uchwały z 2002 roku zostały wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Rozdział VII), regulujące m. in. pracę w święta (zakaz pracy w święta w placówkach handlowych), które dostatecznie regulują sytuację pracowników w zakresie pracy w dni świąteczne i nie wydaje się konieczne umieszczanie w uchwale zapisów dotyczących godzin otwarcia placówek w święta mających na celu regulację praw i obowiązków pracodawcy i pracowników w tym zakresie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że stosowanie przepisu art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy jest w gospodarce wolnorynkowej przedmiotem kontrowersji w związku z jego niedostosowaniem do aktualnego ustroju gospodarczego. Przepis ten uchwalony został w całkowicie odmiennych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych, czyli w gospodarce centralnie sterowanej.

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że przepis ten jest niezgodny z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, gdyż nie określa przesłanek, którymi powinna kierować się gmina określając dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych i w związku z tym wnioskiem z dnia 07.10.2013 roku wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zm.) z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP.

Biorąc powyższe pod uwagę w ostatnich latach wiele gmin w celu wypełnienia dyspozycji ustawowej zawartej w art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy podjęło uchwały stwierdzające, że placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i usługowe dla ludności mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 00.00 a 24.00 lub całodobowo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »