| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła (sprawozdawca), Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn.zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a

stwierdzić nieważność w części Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019 tj. załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w zakresie przedsięwzięcia pn " KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" z powodu naruszenia art. 226 ust. 3 pkt 5 po uwzględnieniu pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w systemie Besti@ w dniu 6 lutego 2015 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym.

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że Rada Miejska w Ożarowie w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w zakresie przedsięwzięcia pn " KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" określiła lata realizacji 2013-2015, łączne nakłady w wysokości 16.538,83 zł, limit 2015 w kwocie 3.802,00 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 15.085,80 zł.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych "w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia m.in.: okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Rada Miejska limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia określiła ponad kwotę określonego limitu wydatków na 2015 r tj. o kwotę 11.283,80 zł. Przyjmując założenia realizacji tego przedsięwzięcia limit zobowiązań winien być określony na kwotę nie przekraczającą limitu 2015 roku z uwagi na okres realizacji tj. 2013-2015. Ustalenie kwoty limitu zobowiązań w nieprawidłowej wysokości w stosunku do planowanego limitu wydatków w roku 2015 stanowi naruszenie art. 226 ust. 3 pkt 5 przy uwzględnieniu pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Kolegium wskazuje na rozbieżności pomiędzy kwotami wynikającymi z budżetu a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wykazania kwot w kol. 1.1.3 "Dochody bieżące podatki i opłaty" o kwotę 120.000,00 zł, w kol. 11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 10.300,00 zł, oraz nieprawidłowym wykazaniu kwot w kol. 11.4 "Wydatki inwestycyjne kontynuowane" w zakresie 2016 roku w porównaniu do danych wynikających z załącznika "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Jednocześnie Kolegium stwierdziło, że w załączniku Nr 3 do uchwały "Objaśnienia do WPF" Rada Miejska nie ustosunkowała się do wykazanych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej m.in. nie uzasadniła możliwości uzyskania planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2015-2019, nie wskazała przeznaczenia planowanej nadwyżki budżetu, planowanych rozchodów, nie odniosła się również do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Powyższy obowiązek wynika z art. 226 ust. 2a w/w ustawy, zgodnie z którym "Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w ust. 1". Objaśnienia przyjętych wartości stanowią integralną część WPF i powinny zawierać dane wynikające z w/w przepisów ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »