| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/203/16 Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r." - zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." - zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/182/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2016 r.:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 332.278,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 332.278,50 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.140.401,49 zł, rozchody w wysokości 3.808.122,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.".

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Dotacje celowe w 2016 r." - zał. Nr 6.

§ 7. .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Więcław


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej

PAWŁÓW

Nr dokumentu

XVI/203/16

Data podjęcia

2016-02-23

Rodzaj

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 650,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

6 650,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

6 650,00

801

Oświata i wychowanie

100 000,00

80101

Szkoły podstawowe

100 000,00

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

100 000,00

106 650,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej

PAWŁÓW

Nr dokumentu

XVI/203/16

Data podjęcia

2016-02-23

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

229 999,50

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

229 999,50

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

229 999,50

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

63 694,00

40004

Dostarczanie paliw gazowych

63 694,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

63 694,00

801

Oświata i wychowanie

48 585,00

80101

Szkoły podstawowe

48 585,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 37 761,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

86 346,00

851

Ochrona zdrowia

6 650,00

85153

Zwalczanie narkomanii

6 650,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 150,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

926

Kultura fizyczna

90 000,00

92601

Obiekty sportowe

90 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00

Razem:

438 928,50


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/203/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Pawłów na 2016 r. o kwotę 100.000 zł w dz. 801 - Oświata i wychowanie w § 0960.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 432.278,50 zł zwiększając plan wydatków majątkowych:

Wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:

a) Przebudowa ujęcia wody w Szerzawach wartość nakładów do poniesienia w 2016 r. 50.000 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050),

b) Przebudowa przepompowni wody w Dąbrowie planowane wydatki 50.000 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050).

Zwiększa się plan wydatków do poniesienia w 2016 r. na następujących przedsięwzięciach:

a) Wykonanie gazociągu średnioprężnego w msc. Godów o kwotę 63.694 zł (dz. 400 rozdz. 40004 § 6050),

b) Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie o kwotę 90.000 zł (dz. 926 rozdz. 92601 §6050),

c) Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Pawłów oraz oczyszczalni ścieków w msc. Łomno o kwotę 129.999,50 zł, (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050)

d) Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów sportowych oraz układu komunikacyjnego w obrębie terenu szkolnego ze zjazdami publicznymi z dróg publicznych przy Zespole Szkół w Rzepinie o kwotę 48.585 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050).

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków powstaje deficyt budżetu w kwocie 332.278,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 332.278,50 zł.

Dodatkowe zmiany:

1. Zmiany w załączniku Nr 2 - dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, a zwiększa się § 6059 o kwotę 100.000 zł.

2. Zmiany w załączniku Nr 3.

Dokonuje się aktualizacji łącznych h nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.:

a) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie do kwoty10.800.000 zł

b) Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Szerzawy do kwoty 1.845.000 zł

c) Przebudowa kondygnacji piętra i części parteru budynku OSP w Brzeziu do kwoty 451.656 zł,

d) Przebudowa spichlerza w Pokrzywnicy o kwoty 1.002.450 zł

e) Wykonanie świetlicy środowiskowej na budynku Ośrodka Zdrowia w Kałkowie do kwoty 298.521 zł.

Dokonuje się aktualizacji dołączonych załączników.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »