| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/349/10 Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, Gmina Chełmża


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r . Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, Gmina Chełmża, dla terenu obejmującego działki geodezyjne nr 19/2 i 22 - zwaną dalej zmianą planu.
2. Zmiana dotyczy działki geodezyjnej nr 19/2 oznaczonej symbolami "RP" i "RZ" oraz działki geodezyjnej nr 22 oznaczonej symbolem "RP" w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, gmina Chełmża (uchwala Nr XVII/177/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 grudnia 2003 r. Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2004 r. Nr 29, poz. 403).
§ 2. 1. Integralną częścią zmiany planu, o której mowa w § 1, jest rysunek zmiany planu miejscowego w skali 1:2000 zwany dalej rysunkiem zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do załącznika Nr 1 włączono wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża, uchwalonego przez Radę Gminy Chełmża uchwałą Nr XLVI/308/09 z 30 października 2009 r.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
1) granice obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - ściśle określone;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami literowymi;
5) wymiarowanie.
§ 3. Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
2) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
3) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy, a także obszarów wymagających przekształceń;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) "terenie" - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;
2) "symbolu terenu" - należy przez to rozumieć oznaczenie wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów, składające się z dużych liter i cyfr, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany planu;
3) "przeznaczeniu podstawowym" - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
4) "przeznaczeniu dopuszczalnym" - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe i nie kolidujące z nim;
5) "dopuszcza się" - należy przez to rozumieć możliwość działań lub lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń określonych w ustaleniach zmiany planu;
6) "zieleni izolacyjnej" - należy przez to rozumieć pas zwartej zieleni wielopiętrowej o szerokości minimalnej 2 m, oddzielającej tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania;
7) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię, na której może być lokalizowana główna ściana budynku, z zakazem jej przekroczenia, za wyjątkiem infrastruktury technicznej oraz takich elementów architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap dachu, balkon, schody zewnętrzne itp.;
8) "drodze wewnętrznej" - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie działkę umożliwiającą skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną - stanowiącą własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, udostępnioną do ruchu pieszego i samochodowego na określonych przez właściciela lub zarządcę warunkach;
9) "przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko" - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przedsięwzięcia, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) "przeznaczenie dopuszczalne, nieuciążliwe" - należy przez to rozumieć działalność usługową i gospodarczą, która nie wywołuje żadnych uciążliwości na terenach sąsiednich ponad obowiązujące normy i dopuszczalne wskaźniki, odpowiadające wymaganiom techniczno-budowlanym jakie stawiane są dla pomieszczeń mieszkalnych;
11) "strefa ograniczonego użytkowania" - należy przez to rozumieć pas terenu na którym obowiązuje zakaz zabudowy i trwałych nasadzeń.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MN-27, MN-28 i MN-29 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) dopuszczalne - nieuciążliwe usługi i działalność gospodarcza, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) podział terenu MN-27, MN-28 i MN-29 na działki budowlane, według rysunku zmiany planu lub inaczej zachowując parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zapisane w § 5 pkt 5,
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-27 ustala się strefę ograniczonego użytkowania od istniejącej napowietrznej linii 15 kV, po 6,5 m od osi linii,
c) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działek budowlanych ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy według rysunku zmiany planu i wynikających z przepisów odrębnych,
d) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), zabudowa gospodarcza i garażowa do jednej kondygnacji,
e) obowiązek lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego,
f) usytuowanie projektowanej zabudowy równolegle do frontu działki,
g) dopuszcza się reklamę wizualną związaną jedynie z prowadzoną działalnością,
h) obowiązuje realizacja zabudowy o zbliżonym charakterze architektonicznym poprzez stosowanie materiałów naturalnych jak: drewno, ceramika, kamień i tynk w kolorze białym,
i) obowiązuje realizacja dachów stromych, wielospadowych, pokrytych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach grafitowym lub czerwonym,
j) zakaz budowy ogrodzeń pełnych z nakazem stosowania ogrodzeń prostych, lekkich, zastępowania lub uzupełniania ogrodzeń żywopłotami,
k) określenie miejsc dla pojemników na odpady stałe umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp celem ich opróżniania i wywozu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) przy prowadzeniu prac budowlanych, dla ochrony gruntów przed erozją, należy ograniczyć prace makroniwelacyjne do niezbędnego minimum,
b) teren należy do rodzajów terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy komunikacji i sieci infrastruktury technicznej),
d) obowiązek ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem,
e) wprowadzanie kształtowanych pasów zieleni izolacyjnej przy granicy terenów z obszarami rolnymi;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
a) maksymalna wysokość zabudowy: maksymalnie 9,0 m dla budynków mieszkalnych, maksymalnie 5,0 m dla budynków gospodarczych,
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1100 m2,
b) minimalna szerokość działki budowlanej: dla terenu MN-27 - 20,0 m, dla terenów MN-28 i MN-29 - 35,0 m,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni każdej działki,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50 % powierzchni działki budowlanej,
f) maksymalna wysokość zabudowy: maksymalnie 9,0 m dla budynków mieszkalnych, maksymalnie 5,0 m dla budynków gospodarczych,
g) maksymalne nachylenie połaci dachowych - 30o- 45o dla budynków mieszkalnych i do 30o dla budynków gospodarczych,
h) minimalny wskaźnik miejsc postojowych - 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny i 2 dodatkowe miejsca dla usług nieuciążliwych,
i) należy uwzględnić w projekcie zagospodarowania, przebiegające przez teren sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymaganych przepisami odrębnymi odległości od projektowanej zabudowy,
j) ustala się nakaz wykonania badań geologiczno-gruntowych dla potrzeb posadowienia obiektów kubaturowych,
k) dopuszcza się wydzielenie działek na cele infrastruktury technicznej w minimalnych niezbędnych granicach wymaganych przepisami szczególnymi;
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - należy zapewnić dostęp prawny, dla właścicieli istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przebiegających przez działki: linii wodociągowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu MN-27 z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW-25, dla terenu MN-28 i MN-29 z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW-26,
b) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z istniejącej sieci - zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na warunkach wydanych przez właściwy miejscowo zakład energetyczny,
d) odprowadzenie ścieków poprzez projektowaną kanalizację do miejskiej oczyszczalni ścieków,
e) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych materiałami nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji (dojazdów, miejsc postojowych), po podczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami szczególnymi - do gruntu,
f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych - do gruntu,
g) zaopatrzenie w energię cieplną z własnych źródeł odpowiadających przepisom odrębnym dotyczących gospodarki energetycznej i ochrony środowiska,
h) należy uwzględnić istniejące na terenie sieci infrastruktury technicznej z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych,
i) wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą uwzględniać ewentualnie istniejący system drenarski;
8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu - użytkowanie dotychczasowe;
9) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.
§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami UT-23 i UT-24 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - usługi turystyczno-rekreacyjne,
b) dopuszczalne - budynki mieszkalne jednorodzinne, place zabaw i gier, obiekty i urządzenia sportowe, usługi gastronomiczne, pole namiotowe i karawaningowe - służące przeznaczeniu podstawowemu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) dopuszcza się podział terenu UT-23 i UT-24 na działki według rysunku zmiany planu lub inaczej, zachowując parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisane w § 6 pkt 5,
b) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działek budowlanych ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy według rysunku zmiany planu i wynikających z przepisów odrębnych,
c) zabudowa usługowa i mieszkaniowa wyłącznie do dwóch kondygnacji nadziemnych ( w tym poddasze użytkowe ), zabudowa gospodarcza i garażowa do jednej kondygnacji,
d) usytuowanie projektowanej zabudowy równolegle do frontu działki,
e) obowiązuje realizacja zabudowy o zbliżonym charakterze architektonicznym poprzez stosowanie materiałów naturalnych jak: drewno, ceramika, kamień i tynk w kolorze białym,
f) obowiązuje realizacja dachów stromych, wielospadowych, pokrytych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach grafitowym lub czerwonym,
g) ustala się nakaz wykonania badań geologiczno-gruntowych dla potrzeb posadowienia obiektów kubaturowych,
h) zakaz budowy ogrodzeń pełnych z nakazem stosowania ogrodzeń prostych i lekkich, zastępowania lub uzupełniania ogrodzeń żywopłotami,
i) dopuszcza się reklamę wizualną związaną jedynie z prowadzoną działalnością,
j) określenie miejsc dla pojemników na odpady stałe, umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp celem ich opróżniania i wywozu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) przy prowadzeniu prac budowlanych, dla ochrony gruntów przed erozją, należy ograniczyć prace makroniwelacyjne do niezbędnego minimum,
b) teren należy do rodzajów terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,
c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy komunikacji i sieci infrastruktury technicznej),
d) obowiązek ochrony wód powierzchniowych jezior i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem,
e) wprowadzanie kształtowanych pasów zieleni izolacyjnej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a brzegiem jeziora,
f) maksymalna ochrona naturalnego charakteru linii brzegowej jezior,
g) obowiązek zachowania swobodnego przejścia o szerokości 1,5 m wzdłuż linii brzegowej jezior,
h) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do jeziora w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 2400 m2,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20 % powierzchni każdej działki dla terenu UT-23 oraz 10 % powierzchni każdej działki dla terenu UT-24,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60 % powierzchni działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym maksymalnie 10,0 m dla budynków usługowych i mieszkalnych, jedna kondygnacja nadziemna maksymalnie 6,0 m dla budynków usługowych,
f) maksymalne nachylenie połaci dachowych - 30o-45o dla budynków mieszkalnych i do 30o dla budynków garażowych i gospodarczych,
g) minimalny wskaźnik miejsc postojowych - 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalnyi 4 dodatkowe miejsca dla usług turystyczno-rekreacyjnych;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna terenu UT-23 z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW-26, terenu UT-24 z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW-25,
b) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z istniejącej sieci - zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na warunkach wydanych przez właściwy miejscowo Zakład Energetyczny,
d) odprowadzenie ścieków poprzez projektowaną kanalizację do miejskiej oczyszczalni ścieków,
e) dopuszczenie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych materiałami nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji (dojazdów, miejsc postojowych), po podczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami szczególnymi - do gruntu,
f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych - do gruntu,
g) zaopatrzenie w energię cieplną z własnych źródeł odpowiadających przepisom odrębnym dotyczących gospodarki energetycznej i ochrony środowiska;
h) wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą uwzględniać ewentualnie istniejący system drenarski;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu użytkowanie dotychczasowe;
8) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDL-2 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna - poszerzenie drogi lokalnej (gminnej),
b) dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - poszerzenie pasa drogi do 10,0 m w liniach rozgraniczających;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej - jako podziemnych;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu - użytkowanie dotychczasowe;
8) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0 %.
§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami KDW-25, KDW-26 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - drogi wewnętrzne dojazdowe,
b) dopuszczalne - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m,
b) zachowanie warunku widoczności w obrębie skrzyżowania z drogą gminną,
c) zakończenie drogi placem manewrowym,
d) nawierzchnia dróg dojazdowych z materiałów niepylących,
e) dopuszczenie wykonania nawierzchni jako ciągu pieszo-jezdnego;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej - jako podziemnych;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu - użytkowanie dotychczasowe;
8) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0 %.
§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem Kx ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - ciąg pieszy, dojście do linii brzegowej jeziora,
b) dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających 3,0 m;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - obowiązek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej - jako podziemnych;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu - użytkowanie dotychczasowe;
8) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0 %.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 10. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strużal, gmina Chełmża - uchwala Nr XVII/177/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 29, poz. 403) - w granicach opracowania niniejszej zmiany planu, zgodnie z załącznikiem graficznym.
§ 11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu - stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 12. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LI/349/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LI/349/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

załącznik Nr 3
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LI/349/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 lutego 2010 r.
Zalacznik1.pdf

mapa do uchwały LI 349 10
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »