| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/205/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 21 maja 2010r.

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dyrektorowi szkoły oraz wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i określa się go według poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko

Obniżka tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor przedszkola liczącego: - do 2 oddziałów - 3 i więcej oddziałów

40 % 60 %

2.

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:- do 7 oddziałów i wicedyrektor szkoły - 8-11 oddziałów - 12 i więcej oddziałów

55 % 60 % 65 %

§ 2. Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tego stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 4. Brak treści

1) Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2) Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

3) Sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga, logopedy i psychologa wynosi 22 godziny.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

§ 7. Moc uchwała nr XXXII/197/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »