| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/360/10 Rady Gminy Sicienko

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1213, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn zm.) zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi oraz radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje stanowią jedną z form współpracy gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Sicienko lub radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej powołania.

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;

3) projekty uchwał, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

4) projekty uchwał dotyczących sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wójt Gminy może również z własnej inicjatywy poddać pod konsultacje inne akty prawne w tym w szczególności o charakterze strategiczno-programowym, które dotyczą działalności organizacji pozarządowych.

§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wydaje Wójt Gminy.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się nie później niż 7 dni przed terminem konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Sicienko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być podane do wiadomości publicznej lub przekazane do wiadomości organizacji pozarządowych również w inny sposób, w szczególności poprzez pisemne zawiadomienie organizacji pozarządowych współpracujących z gminą, ogłoszenie w prasie.

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) termin konsultacji;

4) formę prowadzenia konsultacji;

5) sposób udostępnienia projektu aktu prawnego podlegającego konsultacjom.

§ 5. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

1) bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

2) powołania zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego;

3) wyrażenia pisemnej opinii;

4) ankiet.

§ 6. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości;

2) suwerenności stron;

3) partnerstwa;

4) efektywności;

5) uczciwej konkurencji;

6) jawności.

§ 7. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

§ 8. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie.

2. Sprawozdanie z konsultacji publikuje się nie później niż 30 dni po zakończeniu konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Sicienko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.

§ 9. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu projektu uchwały podlegającej konsultacjom.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy lub z radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacjom na tych zasadach podlega również roczny lub wieloletni program współpracy z organizacji pozarządowymi i zrównanymi z nimi podmiotami. Na organie stanowiącym, jakim jest rada gminy spoczywa obowiązek określenia szczegółowych zasad konsultacji w wymienionym powyżej zakresie. Zostaje on zrealizowany niniejszą uchwałą Projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Sicienko.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »