| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Brodnica

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, z 2010 r., Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 19 684 465 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 15 900 605 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 783 860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 26 200 535 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 14 695 630 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 504 905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 516 070 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) emisji obligacji 5 100 000 zł,

2) pożyczek 394 048 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 022 022 zł.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 738 247 zł określa załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 738 247 zł określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 9 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się i wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7 019 048 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 502 978 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 258 161 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 42 300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 110 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000 zł na realizację zadań związanych z budową i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 194 048 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 494 048 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 300 000 zł.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową w wysokości - 144 000 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 44 000 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 494 048zł;

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 300 000 zł.

2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Violetta Sternicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Brodnica
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

załącznik nr 8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »