| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Gąsawie

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 Dz..U. z 2002 Nr 23 , poz.220 , Nr 62 , poz.558 , Nr 113 , poz.984 , Nr 153 , poz.1271 , Nr 214, poz.1806 , z 2003 roku Nr 80 , poz.717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 roku Nr 102 , poz.1055 , Nr 116 , poz.1203 z 2005 r Nr 172 , poz.1441 , Nr 175 , poz.1457 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 , poz.1337 , z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420 , Nr 157 poz.1241 , z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146 , Nr 106 poz.675 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 222, 223, 235 - 237, 239, 240, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157 poz.1240 , Dz.U. z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620 , Nr 123 poz.835 , Nr 152. poz.1020 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2011 rok w wysokości 13.590.105,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 13.144.535,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 445.570,00 zł:

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 13.740.105,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 13.144.535,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 595.570,00 zł

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt w kwocie 150.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 150.000,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 400.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów na 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę 136.193,00 zł

1) ogólną w wysokości 102.393,00 zł

2) rezerwę celową w wysokości 33.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 595.570,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plany finansowe dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.636.990,00 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

2. Ustala sie plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 11.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 150.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 250.000,00 zł

§ 9. Ustala sie plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej, w tym:

1) dochody 30.000,00 zł

2) wydatki 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 10. Ustala sie wielkość dotacji udzielonej z budżetu Gminy na ogólną kwotę 412.000,00 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 294.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 118.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 65.494,00 zł dla poszczególnych sołectw w formie zestawienia wydatków według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Upoważnia sie Wójta Gminy do:

1) zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowych niedoborów budżetu gminy

a) zadłużenie o którym mowa w pkt 1 nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł

b) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych podlega spłacie w roku budżetowym z bieżących dochodów budżetu

c) kredyty bankowe mogą być zaciągnięte w wybranych przez Wójta Gminy bankach

2) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł

3) dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie


Marek Maciejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »