| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Dobre

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230), oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz.1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz. 842) i uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2011 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kuźba


Załącznik do Uchwały Nr VIII/48/2011
Rady Gminy Dobre
z dnia 30 maja 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1

Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie , między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ,, Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie".

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny wykonuje w szczególności zadania określone w art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Dobre.

5. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Rozdział 2

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem;

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

c) Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie;

d) Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem;

e) Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy;

f) Publicznego Gimnazjum w Dobrem;

g) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem;

h) Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie - Posterunek Policji w Dobrem;

i) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie;

j) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Radziejowie.

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Dobre, powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

b) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w zespole;

c) Wójt Gminy Dobre może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji:

1) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

2) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

d) członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym mocą zarządzenia, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

a) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zespołu;

b) przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat;

c) o wyborze przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt;

d) na zasadach określonych w punktach a) - c) wybiera się zastępcę przewodniczącego Zespołu wykonującego zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności;

e) przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

- odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykła większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zespołu;

- pisemnej rezygnacji przewodniczącego;

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Dobre.

f) odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt.1)

Rozdział 3

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Dobre a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Za obsługę techniczno- organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.

4. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający m.in. : listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

5. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w jego godzinach pracy. Dopuszcza się możliwość organizacji spotkań na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.

7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kuźba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Kotzian

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Zarządzania mediami w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University. Tematyką HR i komunikacji zajmuje się od 2000 r., a od 2008 r. współpracuje z klientami w obszarze employer brandingu. Kieruje projektami badań wizerunku, w tym identyfikacji EVP, tworzy i realizuje strategie wizerunkowe dla dużych firm polskich i międzynarodowych. Wspiera procesy komunikacji w trakcie zmian organizacyjnych. W ramach Bernard Hodes Global Network współpracuje z ekspertami employer brandingu na całym świecie. Interesuje się różnymi obliczami różnorodności i prowadzi badania na temat wpływu diversity na wizerunek pracodawcy. Jest doświadczonym prelegentem, autorką wielu publikacji z dziedziny employer brandingu, komunikacji, HR i rynku pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »