| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od podatku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ), i art. 5 ust.1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) ( Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.3) )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów - 0,76 zł od 1 m2 pow. uż

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha pow.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 pow. uż.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 pow. uż

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,75 zł od 1 m2 pow. uż.

c) zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalif. materiałem siewnym - 9,22 zł od 1 m2 pow. uż

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,01 zł od 1 m2 pow. uż.

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,62 zł od 1 m2 pow. uż.

3) Od budowli - 2% wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) piwnice i strychy jeżeli nie służą na cele mieszkaniowe lub nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) nieruchomości i ich części związane z prowadzeniem działalności :

a) kulturalnej ,

b) ochroną przeciw pożarową ,

c) komunalną ,

d) opieki społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XXXVII/190/10 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Witkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr175 poz.1457 , z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 18 poz.1111, Nr 223 poz.1458 , z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

3) Zmiany tekstu jednolitego Ustawy z 2006r. Dz. U. Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847;z 2008r.Nr 93 poz.585 i Nr 116 poz.730, z 2009 Nr 56 poz.458 i Nr 223 poz.1463 z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475, z 2011 r. Nr 102 poz.584,Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Halina Kochalska

Analityk Gold Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »