| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, z 2007 r. Nr 127 poz.880, z 2008 r. Nr 199 poz.1227 Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka uchwalonego Uchwałą nr XIV/82/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2000 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach).

§ 2. Plan obejmuje obszar określony granicami na następujących załącznikach do uchwały:

1) Załączniku nr 1A;

2) Załączniku nr 1B.

§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) Załącznik nr 1A stanowiący rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:1000, którego integralną częścią jest wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) Załącznik nr 1B stanowiący rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:1000;

3) Załącznik nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) Załącznik nr 3 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4. Na ustalenia planu miejscowego składają się:

1) ustalenia tekstowe, w skład których wchodzą:

a) ustalenia ogólne,

b) ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu,

c) ustalenia końcowe;

2) rysunek planu stanowiący Załączniki nr 1A i 1B do niniejszej uchwały.

Rozdział I.
Ustalenia ogólne

§ 5. Definicje użytych pojęć w ustaleniach planu są następujące:

1) uchwała - niniejsza uchwała;

2) karta terenu - szczegółowe ustalenia tekstowe dla jednego lub kilku terenów ujęte w formie tabelarycznej;

3) teren - część obszaru objętego planem o jednakowym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczony numerem porządkowym i symbolem literowym;

4) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące w dniu podjęcia uchwały;

5) istniejących - stan na rok 2010;

6) wielkoformatowy nośnik reklamowy - nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2,0 m2;

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowe oznaczające klasę drogi;

4) symbol cyfrowy oznaczający numer porządkowy.

§ 7. Ustala się podział obszaru planu na 2 tereny komunikacji oznaczone numerami od 01 do 02 i następującym symbolem literowymi: KDD - tereny dróg dojazdowych - publicznych;

§ 8. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji wielkoformatowych nośników reklamowych;

§ 9. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego;

2) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym.

§ 10. W planie nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na brak przedmiotowych elementów.

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

§ 12. Na terenie planu nie występują granice terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych więc nie ustala się sposobów ich zagospodarowania.

§ 13. Sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenu drogi należy lokalizować na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 14. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

b) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z obiektami projektowanymi winno odbywać się na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: ustala się odprowadzenie powierzchniowe lub do kanalizacji deszczowej;

3) dopuszcza się przebudowę lub modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej.

§ 15. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji leśnej bez zabudowy.

§ 16. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla gruntów gminnych i gruntów nabywanych przez Gminę na cele publiczne i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 17. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz stawki procentowe zawarte są w poszczególnych kartach terenów znajdujących się w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział II.
Ustalenia szczegółowe

§ 18. Ustalenia szczegółowe dla 2 terenów, o których mowa w § 7, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczającymi, zawartych w 2 kartach terenu, są następujące:

Rozdział III.
Ustalenia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 21. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Śmiechowski

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IX/38/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik nr 1A do Uchwały Nr IX/38/2011

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr IX/38/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1B.pdf

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr IX/38/2011


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/38/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/38/2011

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach).

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. od 30 maja do 28 czerwca 2011 r. oraz w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu tj. do 18 lipca 2011 r. nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Śmiechowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/38/2011
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/38/2011

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulicy Ogrodowej w Cierpicach), inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z 2003 r. z późn. zmian.) art.7 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmian.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z 2009 r.), Rada Gminy Wielka Nieszawka rozstrzyga co następuje:

1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, które należą do zadań własnych gminy;

2. Inwestycje wymienione w pkt.1 są zadaniem własnym gminy i będą realizowane:

a) z budżetu gminy,

b) przy współfinansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW,

c) przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE,

d) w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWATNEGO,

e) z innych źródeł

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Śmiechowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »