| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/89/12 Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm 1) .) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach następująco:

a) dla dyrektora szkoły o liczbie oddziałów do 7 - w liczbie 8 h,

b) dla dyrektora szkoły o liczbie oddziałów od 8 do 12 - w liczbie 10 h,

c) dla dyrektora szkoły o liczbie oddziałów powyżej 12 - w liczbie 14 h,

d) dla dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 h dziennie, liczącego 2 oddziały - w liczbie 10 h, liczącego 3 oddziały - w liczbie 12 h i liczącego 4 oddziały - w liczbie 14 h,

e) dla wicedyrektora szkoły o liczbie oddziałów powyżej 9 - w liczbie 9 h,

f) dla kierownika szkoły filialnej o liczbie oddziałów do 4 - w liczbie 6 h.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, dla nauczyciela pedagoga i psychologa zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w liczbie 20 h.

§ 3. 1. Ustala się, w przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych liczony wg wzoru W = (X1 + X2): [(X1 : Y1 + (X2 : Y2)], gdzie X1, X2 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, Y1, Y2 oznacza tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach, zaokrąglając uzyskany wynik zgodnie z zasadami matematyki.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do pensum realizowanego od 1 września 2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/176/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. Nr 109, poz. 1898 z późn. zm 2) .).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określenia zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, co zostało zrealizowane w uchwale Nr XXI/176/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. Użyte w uchwale określenie szkoła oznacza również przedszkole (art. 3 pkt 2 u. o s. o.). Akt z 2005 roku zmieniano dwukrotnie, w 2011 roku ze względu na zatrudnienie psychologa i w 2009. W 2005 roku przedszkole samorządowe liczyło dwa oddziały i dlatego wspomniana uchwała określała obniżkę pensum dla dyrektora przedszkola o tym stopniu organizacji. Uruchomienie od września 2009 roku trzeciego oddziału w gminnym przedszkolu wymagało określenia przez organ prowadzący obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora takiej placówki. W związku ze złożeniem blisko stu wniosków przez rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka od 1 września 2012 r. do Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie zaplanowano (zgodnie z potrzebami wnioskujących) funkcjonowanie czterech oddziałów w oparciu o istniejącą bazę (tj. 3 izby dla dzieci), wprowadzając zmianowość w oddziałach pięciogodzinnych (czas funkcjonowania: 7:00 -12:00 i 12:00 - 17:00). Poprzez zwiększenie czasu pracy placówki o 1,5 godziny dziennie zyskano możliwość pozytywnego rozpatrzenia podań wszystkich rodziców/opiekunów prawnych. Jednak utworzenie kolejnego oddziału to również zwiększenie obowiązków osoby zarządzającej placówką, dlatego uzasadnione jest uwzględnienie tej sytuacji i określenie w niniejszej uchwale wymiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora placówki czterooddziałowej. Zaproponowana obniżka wzorowana jest na regulacji zastosowanej w (obecnie już archiwalnym akcie) zarządzeniu MEN z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (M.P. z dnia 23 czerwca 1997 r.). Biorąc pod uwagę, że w placówce poza etatem dyrektora zatrudniony jest w administracji jeden pracownik w wymiarze 25/40 etatu na stanowisku intendenta wydaje się w pełni uzasadnione zwiększenie o 2 godziny obniżki pensum. Przewiduje się realizację 2 godzin zajęć dydaktycznych, o które obniża się pensum dyrektora poprzez zwiększenie wymiaru etatu nauczyciela stażysty. Miesięczny koszt tych godzin wyniesie (wraz z pochodnymi) 210,41 zł. W §3. doprecyzowano poprzez dodanie wzoru określenie sposobu liczenia pensum w przypadku konieczności łączenia przez nauczyciela różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Torbicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 ; Nr 220, poz. 1600 , z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

2) Zmiana tekstu wymienionej uchwały została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r. Nr 96, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 132, poz.1132.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »