| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/177/2012 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 92, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567), art. 10 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613,Nr 96, poz. 620, MP z 2010r.Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, Dz.U. z 2010r. Nr 96,poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475,, z 2009r. Nr 215, poz. 1674,z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112,poz.654, Nr 171, poz.1016, MP z 2011r. Nr 95,poz.961,, Nr 95,poz. 962, Dz.U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 2012r. poz. 587) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012r. poz. 743)uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zmianami ustawodawca upoważnił radę gminy do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach. Stąd też zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/177/2012
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 15 listopada 2012 r.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 720,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 804,00 zł

c) powyżej 9 ton - 1 200,00 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

a) w przypadku dwóch osi:

- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 13 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 636,00 zł z innym systemem zawieszenia - 948,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 13 ton mniej niż 14 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 648,00 zł z innym systemem zawieszenia - 960,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 14 ton mniej niż 15 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 660,00 zł z innym systemem zawieszenia - 972,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 15 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 744,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 476,00zł

b) w przypadku trzech osi:

- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 17 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 480,00 zł z innym systemem zawieszenia - 816,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 17 ton mniej niż 19 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 816,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 260,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 19 ton mniej niż 21 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 840,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 284,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 21 ton mniej niż 23 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 864,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 308,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 23 ton mniej niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 320,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 848,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 320,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 848,00 zł

c) w przypadku czterech i więcej osi:

- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 864,00 z innym systemem zawieszenia - 1 284,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej niż 27 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 296,00 zł z innym systemem zawieszenia - 2 004,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 27 ton mniej niż 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 320,00 zł z innym systemem zawieszenia - 2 040,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 29 ton mniej niż 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 2 112,00 zł z innym systemem zawieszenia - 2 808,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 2 112,00 zł z innym systemem zawieszenia - 2 808,00 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 936,00 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

a) w przypadku dwóch osi:

- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 284,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 320,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 680,00 zł z innym systemem zawieszenia - 2 280,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej niż 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 704,00 zł z innym systemem zawieszenia - 2 292,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 836,00 zł z innym systemem zawieszenia - 2 292,00 zł

b) w przypadku trzech osi:

- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 764,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 980,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 2 248,00 zł z innym systemem zawieszenia - 2 976,00 zł

5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 216,00 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a) w przypadku jednej osi:

- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 408,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 020,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 420,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 068,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 432,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 104,00 zł

b) w przypadku dwóch osi:

- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 28 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 408,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 008,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 28 ton mniej niż 33 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 804,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 080,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 33 ton mniej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 092,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 620,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 500,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 968,00 zł

c) w przypadku trzech osi:

- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 888,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 128,00 zł

- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym - 1 248,00 zł z innym systemem zawieszenia - 1 512,00 zł

7. Autobusy

- mniej niż 30 miejsc - 924,00 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 836,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »