| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/174/2012 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 92, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,MP z 2010r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2009r. Nr 215, poz. 1674, z 20011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, MP z 2011r. Nr 95, poz. 961, Nr 95, poz. 962 oraz Dz.U. z 2001r. Nr 232, poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.( MP z 2012r. poz. 587) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł za 1m2 powierzchni,

d) pozostałych, tj.gruntów pod wodami stojącymi - sklasyfikowanych w ewidencji jako Ws - 0,05 zł za 1m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,71 od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 19,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,41 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki, budowle związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami oraz wysypiska odpadów komunalnych,

2) grunty, budynki, budowle związane z ochroną przeciwpożarową,

3) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako dr/drogi/ będących własnością osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - wykorzystywanych dla celów publicznych i przeznaczonych do wykupu.

4) części budynku Urzędu Gminy wynajmowane na podstawie umów cywilno-prawnych, różnego rodzaju podmiotom na potrzeby inne, niż potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Uzasadnienie

Uchwała zostaje podjęta dla celów podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zmianami ) ustawodawca upoważnił radę gminy do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. W niniejszej uchwale zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że górne granice stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok zostały określone zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2.08.2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku. Poza tym rada gminy wprowadziła w uchwale inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art.7 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »