| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 19 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[2]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Janowiec Wielkopolski:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

wyposażonych w katalizator

niewyposażonych w katalizator

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

514,00

522,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

888,00

908,00

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.090,00

1.114,00

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

wyposażonych w katalizator

niewyposażonych w katalizator

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

514,00

522,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

888,00

908,00

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.090,00

1.114,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 176,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

wyposażonych w katalizator

niewyposażonych w katalizator

mniejszej niż 30 miejsc

1.022,00

1.044,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.100,00

1.124,00

§ 2. Podatnicy uiszczają podatek bez wezwania na konto Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim prowadzone przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, Oddział w Janowcu Wielkopolskim lub w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Majchrzak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/150/2012
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 19 listopada 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 pkt 2 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.114,00

1.562,00

18

26

1.114,00

1.562,00

26

1.114,00

1.562,00

Trzy osie

12

18

1.114,00

1.114,00

18

26

1.266,00

1.968,00

26

1.266,00

1.968,00

Cztery osie i więcej

12

18

1.114,00

1.114,00

18

26

1.114,00

1.302,00

26

2.062,00

3.060,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/150/2012
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 19 listopada 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 pkt 4 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.114,00

1.114,00

18

37

1.764,00

2.358,00

37

1.764,00

2.324,00

Trzy osie

12

18

1.398,00

1.934,00

18

37

1.764,00

2.358,00

37

2.152,00

3.006,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/150/2012
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 19 listopada 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
W § 1 pkt 6 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

352,00

352,00

18

400,00

702,00

Dwie osie

12

18

352,00

386,00

18

37

1.062,00

1.612,00

37

1.436,00

2.040,00

Trzy osie i więcej

12

18

762,00

1.058,00

18

37

1.062,00

1.612,00

37

1.178,00

1.600,00


Uzasadnienie

Wysokość stawek w podatku od środków transportowych została uchwalona zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) na poziomie nie przekraczającym stawek maksymalnych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. Nr 0, poz. 587). Stawki podatku od środków transportowych na 2013 r. w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r. zwiększone zostały o około 3%. Jak każdego roku stawki na 2013 r. w podatku od środków transportowych, które przewiduje projekt uchwały, są niższe od górnych stawek kwotowych z uwagi na potrzebę uwzględnienia przy uchwalaniu obciążeń podatkowych nie tylko potrzeb budżetu, ale również sytuacji finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski w przedmiotowym zakresie.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »