| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 449/12 Rady Miasta Torunia

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul. Młyńską w Toruniu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.1) ) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.2) ), po stwierdzeniu, że nie naruszone zostały ustalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia" (uchwała Nr 1031/06 RMT z dnia 18 maja 2006r.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul. Młyńską w Toruniu, będący zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Podgórz" w Toruniu - uchwała nr 696/98 Rady Miejskiej Torunia z 16 kwietnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego nr 26, poz. 183 z 21 września 1998r.), zwany dalej planem.

§ 2. Integralną częścią planu, o którym mowa w § 1, jest rysunek planu miejscowego zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przedstawiający graficznie ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim sprzeczne;

3) strefie ochrony konserwatorskiej - należy przez to rozumieć V strefę ochrony konserwatorskiej ogólnych cech rozplanowania obejmującą obszary zachowanych fragmentów historycznych przedmieść i miasta Podgórz, a wyznaczoną w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia" (uchwała nr 1032/06 RMT z dnia 18 maja 2006r);

4) zabudowie pierzejowej - należy przez to rozumieć ciąg budynków (gdzie każdy z nich zajmuje nie mniej niż 80% szerokości danej działki, a jedna z elewacji położona jest wzdłuż przyległej drogi) o charakterze zabudowy śródmiejskiej, o zbliżonych gabarytach i formie architektonicznej oraz kalenicach w układzie równoległym do przyległej drogi, przejazdy bramowe na zaplecza działek traktuje się jako zabudowę ciągłą tylko w przypadku gdy nad przejazdem realizowane są następne (następna) kondygnacja budynku;

5) zabudowie oficynowej - należy przez to rozumieć budynek (wolnostojący lub dobudowany do zabudowy pierzejowej) lub ich ciąg, położony na tyłach zabudowy pierzejowej i zlokalizowany jedną ścianą na granicy działki, z zakazem lokalizacji okien od strony sąsiedniej działki;

6) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi z zakresu administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, bankowości, handlu, poczty i telekomunikacji;

7) usługach wbudowanych - należy przez to rozumieć usługi zajmujące parter obiektu o przeznaczeniu podstawowym - mieszkaniowym, nie powodujące pogorszenia standardu warunków mieszkaniowych, tzn. nie przekraczające w trakcie normalnej działalności dopuszczalnych norm zanieczyszczeń środowiska i hałasu;

8) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi (oznaczony literami i cyframi);

9) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, składające się z:

a) poz. 1 - oznacza numer planu,

b) poz. 2 - oznacza numer jednostki przestrzennej,

c) poz. 3 - oznacza podstawowe przeznaczenie terenu,

d) poz. 4 - oznacza kolejny numer terenu o tym samym przeznaczeniu;

10) maksymalnej ochronie istniejącej zieleni wysokiej - należy przez to rozumieć zakaz wycinki drzew z wyjątkiem drzew będących w kolizji z planowaną inwestycją kubaturową lub urządzeniami sportowymi, ciągami komunikacyjnymi, miejscami postojowymi oraz prawidłową eksploatacją infrastruktury technicznej;

11) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć pas, o minimalnej szerokości 3m, zwartej zieleni wielopiętrowej z przewagą gatunków zimozielonych, oddzielającej - w tym także optycznie - tereny o różnym przeznaczeniu;

12) podziałach działek wynikających z regulacji ich granic - należy przez to rozumieć wszelkie podziały, których celem nie jest wydzielenie działek budowlanych lecz poprawa geometrycznego kształtu działek istniejących;

13) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, w której obowiązkowo należy sytuować ścianę części nadziemnej budynku lub co najmniej 80% jej powierzchni i długości, (z wyłączeniem: schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami, pochylni, balkonów, wykuszy, okapów, gzymsów, obiektów małej architektury, itp.),

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku lub w ustaleniach planu, której nie może przekraczać ściana nadziemna budynku w kierunku linii rozgraniczających sąsiadujących terenów (z wyłączeniem: schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami, pochylni, balkonów, wykuszy, okapów, gzymsów, obiektów małej architektury, itp.);

15) nośnikach reklamowych - należy przez to rozumieć nośniki informacji wizualnej na terenach usługowych, bądź na terenach komunikacji, w jakiejkolwiek materialnej formie, nie będące elementami systemu informacji miejskiej lub znakami w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach;

16) ogrodzeniach pełnych - należy przez to rozumieć ogrodzenie działki budowlanej, w którym elementy wstawiane między słupkami mają otwory o powierzchni mniejszej niż 30% swojej powierzchni oraz ogrodzenie w formie ściany pełnej;

17) minimalnym wskaźniku miejsc do parkowania - należy przez to rozumieć obowiązek realizacji minimalnej ilości miejsc postojowych, lokalizowanych w granicach działki budowlanej dla potrzeb przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego (w przypadku realizacji obiektów z jego zakresu) - obliczanej wg wskaźnika określonego w ustaleniach niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu zasady równania w górę w przypadku ułamkowego przeliczenia;

18) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty budowlane im towarzyszące, nie związane bezpośrednio z obsługą terenu o określonym przeznaczeniu podstawowym;

19) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną - udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych przez właściciela lub zarządcę warunkach.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe dla części obszaru ograniczonego konturem nr 1

§ 4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 70.20-MW1, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) dopuszczalne: usługi wbudowane, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

a) eksponowane od strony dróg publicznych elewacje projektowanych budynków o wysokich walorach estetycznych,

b) dla zabudowy lokalizowanej na zapleczu zabudowy pierzejowej, od strony ul. Środkowej, obowiązek realizacji jako zabudowy oficynowej,

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 300m2, z wyłączeniem podziałów na cele infrastruktury technicznej (w minimalnych wielkościach) i dróg wewnętrznych oraz podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia przyległych nieruchomości i regulacji ich granic;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, oznaczoną na rysunku planu, w której ustala się:

a) obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji budowlanych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu z właściwym organem ochrony konserwatorskiej,

b) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej przestrzeni w zakresie; skali, bryły i formy zabudowy,

c) nakaz zachowania wyglądu architektonicznego obiektów o wartości historyczno-kulturowej w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, kompozycji elewacji,

d) zakaz tynkowania ceglanych elewacji budynków o wartości historyczno-kulturowej,

e) zakaz ocieplania elewacji budynków o wartości historyczno-kulturowej,

f) kolorystyka elewacji tynkowanych lub partii tynkowanych budynków o wartości historyczno-kulturowej - stonowana, utrzymana w gamie barw ziemi,

g) nakaz utrzymania zasadniczych proporcji wysokościowych zabudowy;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych,

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,

c) zakaz budowy ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) obowiązująca linia zabudowy pierzejowej, zgodnie z rysunkiem planu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

c) dla zabudowy istniejącej, wykraczającej poza obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy:

- linie zabudowy zgodnie ze stanem istniejącym,

- wysokość zgodnie ze stanem istniejącym,

d) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy - nie występuje potrzeba określania,

e) maksymalna wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej, pierzejowej - III kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12m,

f) minimalna wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej, pierzejowej - II kondygnacje nadziemne, nie mniej niż 7m,

g) maksymalna wysokość nowej zabudowy oficynowej od strony ul. Środkowej - II kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 9m,

h) maksymalne nachylenie połaci dachowej - 45o,

i) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki,

j) nakaz zachowania minimum 10% powierzchni działki jako biologicznie czynnej,

k) minimalny wskaźnik miejsc do parkowania: 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie i 1,5 miejsca / 100m2 powierzchni użytkowej usług,

l) dopuszcza się uwzględnienie w bilansie miejsc do parkowania miejsca postojowe zlokalizowane w ul. Poznańskiej, po jej południowej stronie, na odcinku przyległym do terenu 70.20-MW1, na warunkach wydanych przez zarządcę drogi;

7) granice i sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - nie występuje potrzeba określania;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie występuje potrzeba określania;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa komunikacyjna z dróg publicznych, na warunkach wydanych przez zarządcę drogi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych) - z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, z zastrzeżenie pkt-u b,

b) dopuszcza się retencjonowanie i późniejsze wykorzystanie do celów użytkowych oraz infiltrację do gruntu wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych (niewymagających podczyszczenia), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych,

c) zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci,

d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci gazowej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi,

e) zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji - jako instalacje podziemne z projektowanych bądź istniejących sieci na warunkach gestora sieci;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określania;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości 30%.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla części obszaru ograniczonego konturem nr 2

§ 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 70.20-MW/MN1 ustala się:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) dopuszczalne: usługi wbudowane, istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością rozbudowy i nadbudowy, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) eksponowane od strony dróg publicznych elewacje projektowanych budynków o wysokich walorach estetycznych,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie zabudowy pierzejowej,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 300m2, z wyłączeniem podziałów na cele infrastruktury technicznej (w minimalnych wielkościach) i dróg wewnętrznych oraz podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia przyległych nieruchomości i regulacji ich granic;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną,

b) obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej zieleni wysokiej,

c) obowiązek urządzenia zieleni izolacyjnej od strony terenów kolejowych,

d) obowiązek stosowania od strony ul. Poznańskiej przegród budowlanych o zwiększonej izolacyjności akustycznej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, oznaczoną na rysunku planu, w której ustala się:

a) obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji budowlanych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu z właściwym organem ochrony konserwatorskiej,

b) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej przestrzeni w zakresie; skali, bryły i formy zabudowy,

c) nakaz zachowania wyglądu architektonicznego obiektów o wartości historyczno-kulturowej w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, kompozycji elewacji,

d) zakaz tynkowania ceglanych elewacji budynków o wartości historyczno-kulturowej,

e) zakaz ocieplania elewacji budynków o wartości historyczno-kulturowej,

f) kolorystyka elewacji tynkowanych lub partii tynkowanych budynków o wartości historyczno-kulturowej - stonowana, utrzymana w gamie barw ziemi,

g) nakaz utrzymania zasadniczych proporcji wysokościowych zabudowy;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych,

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,

c) zakaz budowy ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) obowiązująca linia zabudowy pierzejowej, zgodnie z rysunkiem planu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

c) dla zabudowy istniejącej, wykraczającej poza obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy:

- linie zabudowy zgodnie ze stanem istniejącym,

- wysokość zgodnie ze stanem istniejącym,

d) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w strefie wyznaczonej na rysunku planu,

e) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poza strefą zabudowy wielorodzinnej, wyznaczoną na rysunku planu,

f) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy - nie występuje potrzeba określania,

g) dopuszcza się etapową realizację inwestycji,

h) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - IV kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15m od terenu istniejącego,

i) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - II kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 9m od terenu istniejącego,

j) maksymalne nachylenie połaci dachowej - 45o,

k) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki,

l) nakaz zachowania minimum 25% powierzchni działki jako biologicznie czynnej,

m) minimalny wskaźnik miejsc do parkowania: 1,5 miejsca postojowego /1 mieszkanie i 1,5 miejsca / 100m2 powierzchni użytkowej usług,

n) postuluje się realizację miejsc postojowych dla rowerów;

7) granice i sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - obowiązek uwzględnienia ograniczeń w zagospodarowaniu pasa terenu od strony terenów kolejowych o szerokości 10m - zgodnie z przepisami szczególnymi;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie występuje potrzeba określania;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa komunikacyjna z dróg publicznych, na warunkach wydanych przez zarządcę drogi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych) - z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, z zastrzeżeniem pkt-u b,

b) dopuszcza się retencjonowanie i późniejsze wykorzystanie do celów użytkowych oraz infiltrację do gruntu wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych (niewymagających podczyszczenia), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych,

c) zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci,

d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci gazowej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi,

e) zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji - jako instalacje podziemne z projektowanych bądź istniejących sieci na warunkach gestora sieci;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określania;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości 30%.

§ 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 70.20-MW2 ustala się:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) dopuszczalne: usługi wbudowane, istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bez możliwości rozbudowy i nadbudowy, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 300m2, z wyłączeniem podziałów na cele infrastruktury technicznej (w minimalnych wielkościach) i dróg wewnętrznych oraz podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia przyległych nieruchomości i regulacji ich granic;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną,

b) obowiązek urządzenia zieleni izolacyjnej od strony terenów kolejowych,

c) obowiązek stosowania od strony ul. Poznańskiej przegród budowlanych o zwiększonej izolacyjności akustycznej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, oznaczoną na rysunku planu, w której ustala się:

a) obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji budowlanych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu z właściwym organem ochrony konserwatorskiej,

b) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej przestrzeni w zakresie; skali, bryły i formy zabudowy,

c) nakaz zachowania wyglądu architektonicznego obiektów o wartości historyczno-kulturowej w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, kompozycji elewacji,

d) zakaz tynkowania ceglanych elewacji budynków o wartości historyczno-kulturowej,

e) zakaz ocieplania elewacji budynków o wartości historyczno-kulturowej,

f) kolorystyka elewacji tynkowanych lub partii tynkowanych budynków o wartości historyczno-kulturowej - stonowana, utrzymana w gamie barw ziemi,

g) nakaz utrzymania zasadniczych proporcji wysokościowych zabudowy,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych,

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,

c) zakaz budowy ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla zabudowy istniejącej, wykraczającej poza nieprzekraczalne linie zabudowy:

- linie zabudowy zgodnie ze stanem istniejącym,

- wysokość zgodnie ze stanem istniejącym,

c) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy - nie występuje potrzeba określania,

d) maksymalna wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej - IV kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15m od terenu istniejącego,

e) maksymalne nachylenie połaci dachowej - 45o,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki,

g) nakaz zachowania minimum 25% powierzchni działki jako biologicznie czynnej,

h) minimalny wskaźnik miejsc do parkowania: 1,5 miejsca postojowego /1 mieszkanie i 1,5 miejsca / 100m2 powierzchni użytkowej usług,

i) postuluje się realizację miejsc postojowych dla rowerów;

7) granice i sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - obowiązek uwzględnienia ograniczeń w zagospodarowaniu pasa terenu od strony terenów kolejowych o szerokości 10m - zgodnie z przepisami szczególnymi;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie występuje potrzeba określania;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa komunikacyjna z dróg publicznych, na warunkach wydanych przez zarządcę drogi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych) - z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, z zastrzeżeniem pkt-u b,

b) dopuszcza się retencjonowanie i późniejsze wykorzystanie do celów użytkowych oraz infiltrację do gruntu wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych (niewymagających podczyszczenia), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych,

c) zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci,

d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci gazowej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi,

e) zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji - jako instalacje podziemne z projektowanych bądź istniejących sieci na warunkach gestora sieci;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określania;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości 30%.

§ 7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 70.20-U1, 70.20-U2 ustala się:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe: usługi publiczne,

b) dopuszczalne: obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne, parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej,

c) wyklucza się lokalizację instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spalarni zwłok, prosektoriów;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) eksponowane od strony dróg publicznych elewacje projektowanych budynków o wysokich walorach estetycznych,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 1200m2, z wyłączeniem podziałów na cele infrastruktury technicznej (w minimalnych wielkościach) i dróg wewnętrznych oraz podziałów dokonywanych w celu uzupełnienia przyległych nieruchomości i regulacji ich granic;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną,

b) obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej zieleni wysokiej,

c) obowiązek urządzenia zieleni izolacyjnej od strony terenów kolejowych,

d) obowiązek stosowania od strony ul. Poznańskiej przegród budowlanych o zwiększonej izolacyjności akustycznej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, oznaczoną na rysunku planu, w której obowiązuje:

a) obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji budowlanych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu z właściwym organem ochrony konserwatorskiej,

b) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej przestrzeni w zakresie; skali, bryły i formy zabudowy,

c) nakaz zachowania wyglądu architektonicznego obiektów o wartości historyczno-kulturowej w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, kompozycji elewacji,

d) zakaz tynkowania ceglanych elewacji budynków o wartości historyczno-kulturowej,

e) zakaz ocieplania elewacji budynków o wartości historyczno-kulturowej,

f) kolorystyka elewacji tynkowanych lub partii tynkowanych budynków o wartości historyczno-kulturowej - stonowana, utrzymana w gamie barw ziemi,

g) nakaz utrzymania zasadniczych proporcji wysokościowych zabudowy;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych,

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,

c) zakaz budowy ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla zabudowy istniejącej, wykraczającej poza nieprzekraczalne linie zabudowy:

- linie zabudowy zgodnie ze stanem istniejącym,

- wysokość zgodnie ze stanem istniejącym,

c) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy - nie występuje potrzeba określania,

d) maksymalna wysokość zabudowy - II kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 9m od poziomu istniejącego terenu,

e) maksymalne nachylenie połaci dachowej - 20o ,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki,

g) nakaz zachowania minimum 20% powierzchni działki jako biologicznie czynnej,

h) minimalny wskaźnik miejsc do parkowania: 1,5 miejsca / 100m2 powierzchni użytkowej usług,

i) postuluje się realizację miejsc postojowych dla rowerów;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - nie występuje potrzeba określania;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie występuje potrzeba określania;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - obsługa komunikacyjna z dróg publicznych, na warunkach wydanych przez zarządcę drogi;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy nowych systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych) - z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, z zastrzeżeniem pkt-u b,

b) dopuszcza się retencjonowanie i późniejsze wykorzystanie do celów użytkowych oraz infiltrację do gruntu wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych (niewymagających podczyszczenia), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych,

c) zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz z istniejących lub projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach wydanych przez gestora sieci,

d) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci gazowej lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii gwarantujących nie przekraczanie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi,

e) zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji - jako instalacje podziemne z projektowanych bądź istniejących sieci na warunkach gestora sieci;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określania;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 8. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 70.20-KD(Z)1, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna - ulica zbiorcza (część pasa drogowego ul. Poznańskiej),

b) dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, zatoki autobusowe, zieleń przydrożna, zieleń urządzona;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) uzupełnienie przyległych terenów komunikacyjnych (ul. Poznańskiej),

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów nie związanych z obsługą drogi;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie występuje potrzeba określania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występuje potrzeba określania;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych,

b) dopuszcza się lokalizację wyłącznie zintegrowanych z wiatami przystankowymi kiosków handlowych i budek telefonicznych (1 kiosk na 1 wiatę);

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu - nie występuje potrzeba określania;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - nie występuje potrzeba określania;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie występuje potrzeba określania;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - nie występuje potrzeba określania;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - na warunkach wydanych przez gestora sieci;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - użytkowanie dotychczasowe;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu - stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Torunia.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marian Frąckiewicz

1) Zmiana wymienionej ustawy opublikowana została w Dz. U. z 2012r., poz. 951.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 167 poz. 1759 i Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r., poz. 567.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 449/12
Rady Miasta Torunia
z dnia 13 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 449/12
Rady Miasta Torunia
z dnia 13 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik graficzny nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 449/12
Rady Miasta Torunia
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul. Młyńską w Toruniu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) stwierdza się, że nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu, w związku z tym nie występuje potrzeba rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 449/12
Rady Miasta Torunia
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul. Młyńską w Toruniu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) określa się następujący sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. W obszarze planu nie występują tereny dróg publicznych, w związku z tym nie przewiduje się nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej związanej z obsługą dróg.

2. Mogą wystąpić inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie modernizacji i przebudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach mieszkaniowych i usługowych, wg potrzeb.

3. Sposób realizacji inwestycji:

Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym m.in. z ustawą: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, ustawą o drogach publicznych, ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w ustawie Prawo energetyczne.

Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.

4. Zasady finansowania:

Realizacja, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będzie finansowana z budżetu miasta przy wykorzystaniu środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »