| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 14 stycznia 2013r.

o nieważności uchwały Nr XVI/98/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012 r

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

orzekam

o nieważności uchwały Nr XVI/98/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

Uzasadnienie

W dniu 13 grudnia 2012 r. Rada Gminy Skrwilno podjęła uchwałę Nr XVI/98/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

Powyższa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 18 grudnia 2012 r.

Zawiadomieniem z dnia 4 stycznia 2013 r., znak: WNK.DW.IV.4131.2.2013 organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Skrwilno w piśmie z dnia 8 stycznia 2013 r., znak: UG.0711.02.2013.DS nie wniósł zastrzeżeń do stanowiska Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyrażonego w przedmiotowym zawiadomieniu.

Organ nadzoru pragnie wskazać, iż za podstawę prawną powyższej uchwały powołano między innymi przepis art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

Stosownie do brzmienia art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Elementy powyższej uchwały zostały zawarte w wyliczeniu poprzedzonym zwrotem "w szczególności", co oznacza, że nie jest to wyliczenie przykładowe, ale są trzy obligatoryjne elementy tej uchwały.

Przedmiotowa uchwała ma więc obejmować ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Jest to istotny element uchwały, gdyż wskazane przez radę gminy ilości odpadów, które przedsiębiorca będzie zobowiązany odbierać wpłynie na cenę tej usługi uiszczoną przez gminę, co także będzie miało wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość tę powinno określić się z uwzględnieniem harmonogramu odbierania odpadów.

Drugim elementem uchwały jest określenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

Trzecim obligatoryjnym elementem uchwały jest określenie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Organ nadzoru pragnie zauważyć, iż postanowienia dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych powinien obligatoryjnie zawierać także regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy). Wobec powyższego zarówno regulamin, jak i przedmiotowa uchwala powinny zawierać spójne regulacje. Regulamin może zawierać także uregulowania dotyczące sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy), stąd też należy zapewnić spójność rozwiązań zawartych w tych uchwałach.

Ponadto organ nadzoru wskazuje, iż treść przedmiotowej uchwały wpłynie na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy przetargu na odbierania lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na treść umowy zawieranej z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu.

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy Skrwilno nie określiła częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zawarte natomiast w uchwale odesłania do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrwilno nie stanowią podstawy do uznania, iż Rada Gminy Skrwilno wywiązała się z obowiązku nałożonego przepisem art. 6r ust. 3 ustawy.

Mając na względzie powyższe w ocenie organu nadzoru Rada Gminy Skrwilno podejmując w dniu 13 grudnia 2012 r. uchwałę Nr XVI/98/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów naruszyła w sposób istotny przepis art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze jest ostateczne.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda


Zbigniew Ostrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »