| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Gminy Choceń

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Choceń stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Choceń lub dostarczyć drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od daty wystąpienia zmiany danych określonych w deklaracji.

§ 3. Deklaracja będzie potwierdzana poprzez złożenie oświadczenia w końcowej części deklaracji przez właściciela lub zarządcę nieruchomości w której potwierdzi informacje złożone w deklaracji o ilości osób zamieszkałych na nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVII/194/13 z dnia 27 marca 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Lewandowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/220/13
Rady Gminy Choceń
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CHOCEŃ

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »