| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 8 616 228 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 8 499 728 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 116 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 10 616 228 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 8 432 856 zł, w tym na

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 252 382

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 267 228

c) dotacje 286 923 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 596 323

e) wydatki na obsługę długu 30 000 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 183 372 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- nadwyżki z lat ubiegłych 2 000 000

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 049 872 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 49 872 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy dział 75818 w § 4810

1) ogólną w wysokości - 59 000 zł,

2) celową w wysokości - 21 000 zł,

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 21 000 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 800 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 200 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) dochody w wysokości 500 zł,

2) wydatki w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł,

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za śmieci 280 000 , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1 200 000 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

6) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2014 w łącznej wysokości 20 000 zł, z tego:

- gwarancje do kwoty 10 000 zł,

- poręczenia do kwoty 10 000 zł.

7) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2014 do wysokości 20 000 zł.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2013 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Radke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik5 (dochody).pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik5 (wydatki).pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/163/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23.12.2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »