| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2013 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 29 listopada 2013r.

Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm. [1] ) ) oraz art. 211, 212, 222, 235, 236, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. [2] ) )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 19.945.537,35 zł z tego

1) dochody bieżące 19.945.537,35 zł

2) dochody majątkowe 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 19.945.537,35 zł z tego:

1) wydatki bieżące 19.945.537,35 zł

2) wydatki majątkowe 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 19.950 zł.

§ 4. Informacja opisowa do budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Województwa Kujawsko - Pomorskiego do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Związku,

3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Mirosław Graczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2013
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.

DOCHODY
budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2014 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

750

Administracja publiczna

19 945 537,35

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

19 747 438,35

75020

Starostwa powiatowe

198 099,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0920

Pozostałe odsetki

487,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

13,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

197 599,00

75095

Pozostała działalność

19 747 438,35

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

19 747 438,35

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

14 810 578,77

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 936 234,58

2339

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

625,00

bieżące

razem:

19 945 537,35

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

19 747 438,35

Ogółem:

19 945 537,35

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

19 747 438,35


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2013
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.

WYDATKI
budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2014 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

19 925 587,35

75019

Rady powiatów

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

75020

Starostwa powiatowe

99 647,48

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 028,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4270

Zakup usług remontowych

500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

150,00

4300

Zakup usług pozostałych

34 289,48

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

1 845,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

635,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

75095

Pozostała działalność

19 822 939,87

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 676,16

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 992,88

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 330,96

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 581,79

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 003,20

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 334,40

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 290,57

4127

Składki na Fundusz Pracy

1 347,33

4129

Składki na Fundusz Pracy

499,11

4307

Zakup usług pozostałych

14 752 210,88

4309

Zakup usług pozostałych

4 917 403,63

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

951,72

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

317,24

758

Różne rozliczenia

19 950,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

19 950,00

4810

Rezerwy

19 950,00

Razem:

19 945 537,35


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/2013
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.

Część .
OPISOWA

Część .
OPISOWA

Założenia do budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2014r. są następujące:

I. w zakresie dochodów:

1. Dochody bieżące budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2014r. zaplanowano do pozyskania z następujących źródeł:

1) ze składek członkowskich powiatów należących do Związku (w wysokości 0,15 zł mieszkańca powiatu wg danych GUS na dzień 31.12.2012r. - w 2014r. planuje się zwiększenie składki członkowskiej o 0,05 zł poprzez zmianę Statutu Związku) - 197.599 zł

2) z tytułu odsetek bankowych - 487

3) z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) - 13 zł.

2. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" zaplanowano następujące dotacje:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - 14.810.578,77zł,

2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - 4.936.234,58zł,

3) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 625,00 zł

Razem planowane dochody: 19.945.537,35 zł

II. w zakresie wydatków:

1. Wydatki bieżące budżetu Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2014r. planuje się przeznaczyć na:

1) w dziale 750 Administracja publiczna

a) w rozdziale 75019 Rady powiatów: zaplanowano kwotę 3.000 zł na funkcjonowanie Zgromadzenia Związku, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych - kwota 2.000 zł

- zakup usług różnych (usługi pocztowe, gastronomiczne) - kwota 1.000 zł.

b) w rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe: zaplanowano kwotę 99.647,48 zł na funkcjonowanie Biura Związku, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (np. zwrot kosztów podróży służbowych dla członków Zarządu i osób zatrudnionych wg umów zlecenia) - kwota 2.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 40.000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13") - kwota 3.028 zł

- pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia podlegających składkowaniu - kwota 9.200 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, prenumerata literatury fachowej, drobne wyposażenie) - kwota 5.000 zł

- zakup usług remontowych - kwota 500

- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracownika Biura Związku) - kwota 150

- zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata miesięczna za obsługę Biuletynu Informacji Publicznej Związku - hosting) - kwota 34.289,48 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - kwota 1.500 zł

- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczenia biurowego Związku - kwota 1.845 zł

- podróże służbowe krajowe - kwota 1.000 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 635

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500 zł.

c) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 19.822.939,87 zł na realizację projektu pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej", w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 126.000 zł

- pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia podlegających składkowaniu - kwota 26.056,40zł

- zakup usług pozostałych, tj. nadzór i prace geodezyjne oraz promocja projektu - kwota 19.669.614,51 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.268,96 zł.

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe: zaplanowano kwotę 19.950 zł w ramach rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane.

Ogółem zaplanowano wydatki bieżące - na kwotę 19.945.537,35 zł.


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.

[2] ) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »