| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku , poz.594, poz.645, poz. 1318, z 2014 roku poz.379) , w związku art. 6 ust. 12, art. i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378 z 2014r. poz.40/ art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2013r. poz.1382, z 2014r. / art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. 2013.465/ w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2012 poz.749; 848; 1101; 1342;1529, z 2013 poz. 2027; 1036; 1145; 1149, z 2014r.poz.183/

R A D A G M I N Y
uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych;

4) łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się Sołtysów:

a) Sołtys Sołectwa Będzitowo Pasek Henryk,

b) Sołtys Sołectwa Broniewo Pilachowska Krystyna,

c) Sołtys Sołectwa Dibrogościce Rudnik Janusz

d) Sołtys Sołectwa Dąbrówka Kujawska Kapuściarek Hneryk,

e) Sołtys Sołectwa Dźwierzchno Sobczyk Magdalena,

f) Sołtys Sołectwa Gniewkówiec Gawron Wojciech,

g) Sołtys sołectwa Jordanowo Oracz Maciej,

h) Sołtys Sołectwa Krężoły Giersz Wiesława,

i) Sołtys Sołectwa Leszcze Wydrych Dariusz,

j) Sołtys Sołectwa Lisewo Kościelne Borys Janusz,

k) Sołtys Sołectwa Mierzwin Drop Edyta,

l) Sołtys Sołectwa Niszczewice Gąsiorek Tadeusz,

m) Sołtys Sołectwa Pęchowo Luba Beata,

n) Sołtys Sołectwa Palczyn Długosz Halina,

o) Sołtys Sołectwa Rucewko Piątkowska Krystyna,

p) Sołtys Sołectwo Rucewo Boniek Grzegorz,

q) Sołtys Sołectwa Tarkowo Górne Godziątkowska Ilona,

r) Sołtys Sołectwa Tuczno Wieś Wolska Elżbieta,

s) Sołys Sołectwa Sołectwo Tuczno Lewandowska Teresa,

t) Sołtys Sołectwa Tupadły Kowalczyk Elżbieta,

u) Sołtys Sołectwa Złotniki Kujawskie Rapacz Mieczysław.

§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2 , są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat odpowiednio od osób fizycznych: zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze Gminy Złotniki Kujawskie.

2. Pobór w drodze inkasa ogranicza się w przypadku jednorazowej wpłaty do kwoty 3.500,00 zł od jednego podatnika.

3. Rozliczenie inkasenta następuje po każdej racie podatku w dniu roboczym po dniu , w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego przypada płatność podatku.

4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska lub zaprzestania prowadzenia działalności wymienionej w § 2 pkt 1, z którymi było związane wyznaczenie na inkasenta.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. Za pobranie podatków i opłat i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 4, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4% kwot podatków. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi po każdej racie podatku w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa ( Dz. Urzędowy z dnia 28 listopada 2013 roku poz. 3687).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Gawron-Fiedorow


Uzasadnienie


W związku z inicjatywą sołtysów w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa ( Dz. Urzędowy z dnia 28 listopada 2013 roku poz. 3687).Rada Gminy uznała częściowo ich sugestie i dokonała nowej regulacji .
Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały są następujące przepisy prawne art. 6 ust. 12, art. i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378 z 2014r. poz.40/ art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2013r. poz.1382, z 2014r. / art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. 2013.465// w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2012 poz.749; 848; 1101; 1342;1529, z 2013 poz. 2027; 1036; 1145; 1149, z 2014r.poz.183/,które uprawniają Radę Gminy Złotniki Kujawskie do jej podjęcia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »