| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/358/14 Rady Miasta Rypin

z dnia 2 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/335/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1) art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14, art. 36 pkt. 2 lit. j, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/335/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonych dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w następujący sposób:

% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1Ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

101 - 150

0,1

151 - 200

50

Ponad 201

100

§ 2. Wykreśla się § 2, § 3 i § 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska


Uzasadnienie

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci /art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej/. Świadczeniami z pomocy społecznej jest posiłek. Pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc ta przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowany w formie zakupu posiłków. Jednocześnie z przepisu art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że wydatki na pomoc rzeczową podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. Zgodnie z art. 96 ust. 4 Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotów wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych. Kryterium dochodowe od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty : 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012r. poz. 823). Przyjęcie proponowanej uchwały pozwoli wpierać posiłkami i świadczeniami rzeczowymi w postaci produktów żywnościowych, osoby i rodziny nie tylko spełniające ustawowe kryteria dochodowe ale również posiadające dochód w przedziale 100% do 150% kwot kryteriów dochodowych tj. 813 zł dochód osoby samotnie gospodarującej, 684 zł dochód na osobę w rodzinie. Dodać należy, że do 31 grudnia 2013r. obowiązywała ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), która uprawniała do pomocy m.in. w formie posiłków i świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych, osoby i rodziny spełniające 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W związku z trudną sytuacją materialną i dochodową osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej podwyższenie kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą szerzeniu się między innymi zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach i w trudnej sytuacji rodzinnej. Nie przewiduje się dodatkowych skutków finansowych w związku z realizacją uchwały, a środki na realizację tej uchwały są zabezpieczone z budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie z budżetu Gminy Miasta Rypin oraz z budżetu państwa. Mając na uwadze powyższe zasadne jest przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. jako cel strategiczny przyjął ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku lub osób niepełnosprawnych. Z Programu udziela się wsparcia w szczególności: 1. dzieciom do czasu podjęci nauki w szkole podstawowej, 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. W myśl ww. uchwały gmina może uzyskać z budżetu państwa wsparcie finansowe na realizację zadania. W ramach środków przekazanych gminom Program przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1. ustawy o pomocy społecznej. Podjęcie uchwały z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014r. jest niezbędne w celu kontynuacji udzielania pomocy w postaci posiłku dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, § 2, § 3 i § 4 zawierały regulacje które są ujmowane w decyzji administracyjnej i nie powinny być określone uchwałą.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 1544, poz. 1548, z 2013 r. poz. 509

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »