| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/260/14 Rady Gminy Gruta

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 228, 888), Rada Gminy Gruta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta powinien posiadać pojazdy asenizacyjne:

1) spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

2) oznakowane w sposób trwały i widoczny, pozwalający na identyfikację podmiotu świadczącego usługi, poprzez umieszczenie na nich nazwy przedsiębiorcy, adresu i telefonu kontaktowego,

3) wyposażone w środki umożliwiające sprzątanie miejsca wykonywania usługi w przypadku jego zanieczyszczenia.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta powinien dysponować bazą transportową, która:

1) zlokalizowana jest na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych,

2) umożliwia postój pojazdów i innego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonania usługi,

3) zapewnia utrzymanie pojazdów w należytym stanie sanitarno - higienicznym poprzez ich mycie i dezynfekcję lub w przypadku braku takiej możliwości - udokumentowaną gotowość wykonania tych zabiegów w innych miejscach do tego przeznaczonych,

4) wyposażona jest w środki zapobiegające przedostaniu się do środowiska ewentualnych wycieków.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta powinien wykonywać następujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia służące prowadzonej działalności w wyznaczonym miejscu na terenie bazy transportowej,

2) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz nie powodujący zanieczyszczania środowiska,

3) w przypadku zanieczyszczenia miejsca odbioru nieczystości ciekłych niezwłocznie usunąć zanieczyszczenie.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta powinien przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/170/10 Rady Gminy Gruta z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. U. Woj. Kuj - Pom. Nr 117, poz. 1506).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Renata Templin


Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 228, 888), który stanowi, iż rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określi wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zdań oraz w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »