| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/381/14 Rady Miasta Rypin

z dnia 18 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, i Dz.U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908 i Dz.U. z 2013 r. poz. 829) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XXXV/260/06 Rady Miasta Rypina z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie polegającą na tym, że załącznik nr 1 do przywołanej wyżej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska


Załącznik do Uchwały Nr LIII/381/14
RADY MIASTA RYPIN
z dnia 18 września 2014 r.

STATUT MIEJSKO - POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYPINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie zwana dalej " Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Rypin.

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest Miasto Rypin, ul. Warszawska 20, a terenem jej działania miasto Rypin i powiat rypiński.

§ 3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 4. 1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i powiatu, w szczególności służy rozwijaniu i zaspakajaniu ich potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjno-bibliotecznego.

2. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb w realizacji polityki informacyjno-edukacyjnej na terenie jej działania.

§ 5. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych użytkowników biblioteki,

- przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

- pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

- zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych,

- tworzenie i udostępnienie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

- wprowadzanie i rozwijanie nowoczesnych technik informacyjnych, umożliwienie użytkownikom dostępu do Internetu oraz innych źródeł informacji elektronicznej,

- udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie miasta i powiatu,

- organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu,

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu,

- pomoc w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe,

- prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w mieście,

- pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych,

- organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,

- organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych promujących książki, czytelnictwo i biblioteki.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 6. 1. Dyrektor Biblioteki kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Bibliotekę w pełnym zakresie jej działalności.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Rypin .

§ 7. 1. W Bibliotece może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora.

2. Dyrektor Biblioteki powołuje i odwołuje swojego zastępcę.

3. Dyrektor Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników biblioteki.

§ 8. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, punkty biblioteczne, kawiarenki bądź czytelnie internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych użytkowników Biblioteki.

2. Biblioteka posiada następujące filie i oddział w Rypinie:

- Filia nr 1, ul. Wojska Polskiego 9,

- Filia nr 2, ul. Młyńska 12,

- Oddział dziecięcy, ul. Młyńska 12.

§ 9. 1. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i kluby.

2. Biblioteka może prowadzić działalność wydawniczą i księgarską.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 10. Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków pochodzących z budżetu organizatora, a także z dotacji celowych, darowizn i innych źródeł.

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający rzeczowy i finansowy plan usług, przychody i koszty, plan remontów środków trwałych oraz inwestycji, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki plan finansowy w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić organizatora.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Rypin.

§ 12. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze usługowo-handlowym na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki przeznacza się na działalność statutową.

3. Biblioteka może, w ramach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi, wydawnictwa, zwrot kosztów wysyłania upomnień do czytelników.

§ 13. Majątek Biblioteki stanowi własność organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karol Siergiej

Radca prawny, wspólnik kancelarii obsługującej osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i inne podmioty (w tym lecznicze). Przez pięć lat był zatrudniony jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, prawie cywilnym a także prawie i postępowaniu administracyjnym (w szczególności problematyce legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP). Autor licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »