| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Sicienko

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2a, art. 6k ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Sicienko od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2 lub 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) w wysokości: 12 zł miesięcznie od osoby, z zastrzeżeniem postanowień lit. b;

b) w przypadku, gdy liczba osób stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 - w wysokości 6 zł miesięcznie od każdej następnej osoby powyżej 4.

3. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2. Tracą moc:

1) uchwała Nr XX/164/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

2) uchwała Nr XXXI/252/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) rada gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa wysokości stawki tejże opłaty.

Na tej podstawie Rada Gminy Sicienko podjęła uchwałę Nr XX/164/12 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr XXXI/252/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (data wejścia w życie 01.02.2015 r.), zmieniony został art. 6k ust. 3, który stanowi, iż rada gminy określi wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z powyższym istnieje wymóg zmiany zapisów, określając jako podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób selektywny.

Podjęcie uchwały nie wpływa na wysokość dotychczasowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »