| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594[1])) oraz art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399[2])) i po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;

3) zużyte opony - w ilości 4 sztuk na rok;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w ilości 1 m3 na rok.

§ 2. Określa się, że odbiór zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie następował:

1) niesegregowane odpady komunalne - w okresie od pierwszego listopada do trzydziestego pierwszego marca - raz na dwa tygodnie;

2) niesegregowane odpady komunalne - w okresie od pierwszego kwietnia do trzydziestego pierwszego października z budynków wielolokalowych - raz na tydzień;

3) niesegregowane odpady komunalne - w okresie od pierwszego kwietnia do trzydziestego pierwszego października z budynków jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie;

4) niesegregowane odpady komunalne - w okresie od pierwszego stycznia do trzydziestego pierwszego grudnia z osiedli przy ul. Piasta, ul. 700-lecia, ul. Dreckiego, ul. Pająkowskiego, ul. Walcerzewice w Gniewkowie, a także w Lipiu, Wierzbiczanach, Wierzchosławicach, Więcławicach - raz na tydzień;

5) odpady segregowane: papier, tekturę i szkło - raz na miesiąc;

6) odpady segregowane - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc;

7) odpady segregowane - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - z osiedli przy ul. Piasta, ul. 700-lecia, ul. Dreckiego, ul. Pająkowskiego, ul. Walcerzewice w Gniewkowie, a także w Lipiu, Wierzbiczanach, Wierzchosławicach, Więcławicach - raz na tydzień.

§ 3. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) w ciągu 3 dni od zaistniałego przypadku;

2) telefonicznie pod numerem telefonu 52 354 30 38, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, drogą elektroniczną poprzez e-mail urzad@gniewkowo.com.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo;

3) w uwagach należy podać jakiej usługi zgłoszenie dotyczy, adres nieruchomości, dane kontaktowe (imię, nazwisko i numer telefonu).

§ 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. 17 Stycznia 22 w Gniewkowie będzie świadczył usługi:

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 i w sobotę w godzinach od 900 do 1300.

2. Bezpłatnie za odbiór następujących odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny:

1) odpadów zielonych;

2) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

3) przeterminowanych leków;

4) chemikaliów;

5) zużytych baterii i akumulatorów;

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

9) zużytych opon;

10) papieru i tektury;

11) metali;

12) tworzyw sztucznych;

13) szkła;

14) opakowań wielomateriałowych.

§ 5. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, Gmina Gniewkowo do dnia 31.12.2015r. świadczyć będzie usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański


Uzasadnienie

Wywołanie nowej uchwały jest związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzoną w 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 874 ze zm.), a także z dostosowaniem gospodarki odpadami do potrzeb odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały uważam za zasadne. Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.


Sporządziła:

A. Sidorowicz


[1]) zmiany: Dz. U z 2013r. poz. 645; Dz. U. z 2013r. poz. 1318; Dz. U. z 2014r. poz. 379; Dz. U. z 2014r. poz.1072

[2]) zmiany: Dz. U z 2013r. poz. 1593; Dz. U. z 2015r. poz. 87; Dz. U. z 2015r. poz. 122; Dz. U. z 2015r. poz. 87

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »