| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/79/15 Rady Miejskiej Grudziądza

z dnia 24 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu "Grudziądzka Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1863) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 i nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Programie "Grudziądzka Karta Dużej Rodziny", stanowiącym załącznik
do uchwały nr XLVII/39/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu "Grudziądzka Karta Dużej Rodziny" (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r.
poz. 1441) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ilekroć w Programie jest mowa o rodzinie wielodzietnej - należy przez
to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie gminy - miasto Grudziądz składającą się z rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego należy rozumieć także rodzica (rodziców) zastępczych, osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka oraz opiekuna zatrudnionego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy - miasto Grudziądz, sprawującego faktyczną opiekę nad dziećmi;

2) małżonek rodzica - z wyjątkiem małżonka opiekuna zatrudnionego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy - miasto Grudziądz;

3) dziecko - przez które należy rozumieć także dziecko przebywające w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i potwierdzającym prawo do korzystania z Programu jest "Grudziądzka Karta Dużej Rodziny", zwana dalej "Kartą".

2. Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;

3) dziecku w wieku powyżej 18 roku życia - do 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku w wieku powyżej 18 roku życia legitymującemu się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej - na czas przebywania w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

3. Karta zawiera imię i nazwisko uczestnika Programu, numer i termin ważności Karty i jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej posiadacza lub dokumentem potwierdzającym tożsamość rodzica dziecka.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

Karta jest przyznawana na wniosek:

1) rodzica;

2) małżonka rodzica;

3) pełnoletniego dziecka.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz katalog ulg, zwolnień, preferencji i dodatkowych świadczeń przyznanych przez podmioty, które przystąpiły do Programu, podawany jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce "Polityka społeczna".

2. Prezydent Grudziądza do dnia 30 kwietnia każdego roku przedkłada Radzie Miejskiej Grudziądza informację o realizacji Programu za rok poprzedni.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Arkadiusz Goszka


Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Programu "Grudziądzka Karta Dużej Rodziny" ma na celu ujednolicenie zasad przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Grudziądzkich Kart Dużej Rodziny z zasadami przyznawania ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, określonymi
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

Proponowane zmiany dotyczą:

1) rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do otrzymania karty:

- dzieci w wieku powyżej 18 roku w przypadku pobierania nauki - dotychczas uprawnienie przysługiwało dzieciom w wieku do 24 roku życia wyłącznie w przypadku pobierania nauki w trybie dziennym, obecnie proponuje się wydłużenie granicy wiekowej do 25 roku życia bez względu tryb pobierania nauki,

- dzieci w wieku powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - dotychczas po ukończeniu 18 roku życia uprawnienie nie przysługiwało, obecnie proponuje się przyznanie karty bez ograniczeń wiekowych (na okres ważności orzeczenia);

2) wydłużenia okresu, na jaki wydawane będą karty - obecnie każdy uprawiony członek rodziny wielodzietnej otrzymuje kartę na 12 miesięcy.

W związku z faktem, iż pierwsze wydane w 2014 roku karty tracą ważność w dniu 30 czerwca 2015 r., w celu zachowania ciągłości korzystania przez rodziny wielodzietne z Programu proponuje się, aby niniejsza uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »