| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Cekcyn

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie Regulaminu targowiska gminnego w Cekcynie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.,379, poz. 1072)

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin targowiska gminnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta


Załącznik do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Regulamin targowiska gminnego w Cekcynie

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego, zwanego dalej "targowiskiem".

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby które przebywają na targowisku.

3. Targowisko gminne znajduje się w miejscowości Cekcyn przy ulicy Ogrodowej, działka ewidencyjna nr 1351/5.

§ 2. 1. Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym gminy.

2. Nadzór nad targowiskiem oraz kontrolą nad jego działalnością sprawuje Wójt Gminy Cekcyn(zwany dalej "organizatorem"). Wójt może upoważnić do wykonywania tych zadań pracownika Urzędu Gminy w Cekcynie.

3. Targ odbywa się w każdy czwartek od godziny 5oodo godziny 14oo.

4. Do organizatora targu należy:

- rozliczanie inkasentów z pobierania opłat i kontrola ich pobierania,

- utrzymanie porządku i właściwego stanu sanitarnego na placu targowym,

- prowadzenie bieżących napraw i remontów na placu targowym,

- udostępnianie obowiązującego Regulaminu targowiska,

- udostępnianie obowiązującego cennika opłat targowych.

§ 3. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uprawione do prowadzenia działalności handlowej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej.

§ 4. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie wymagań higienicznych i sanitarnych.

§ 5. Od sprzedających na targowisku gminnym pobierana jest opłata targowa.

§ 6. 1. Opłata targowa pobierana jest za pośrednictwem inkasentów targowiska. Dokumentem potwierdzającym pobranie opłaty targowej przez inkasenta jest pokwitowanie wpłaty kwitariusza K-103, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Wysokość opłaty targowej ustalona jest Uchwałą Rady Gminy w Cekcynie.

3. Pokwitowanie z tytułu opłaty targowej należy zachować do kontroli do czasu opuszczenia targowiska.

4. Za brak ważnego pokwitowania opłaty targowej uznaje się w szczególności dokument:

- z uwidocznioną inną datą niż dzień sprzedaży;

- z mniejszym od należnego w danym przypadku nominałem;

- uszkodzony lub zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność.

§ 7. 1. Osoby prowadzące handel na targu zobowiązani są do:

1) uiszczenia dziennej opłaty targowej;

2) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości i dowodu uiszczenia opłaty targowej;

3) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku;

4) utrzymania czystości w obrębie stanowiska handlowego w czasie i po zakończeniu handlu;

5) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i porządkowych oraz regulujących prawa konsumenta.

§ 8. 1. Działalność targowiska gminnego podlega kontroli w zakresie prawidłowego funkcjonowania, w szczególności:

1) sprawdzenia prawidłowości pobierania opłaty targowej,

2) sprawdzania utrzymania czystości i porządku.

2. Upoważnionymi do kontroli są osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Cekcyn na podstawie okazanego upoważnienia oraz inne ustawowo właściwe służby kontrolne lub porządkowe.

3. Na żądanie kontrolującego osoby dokonujące sprzedaży powinny okazać dowód uiszczenia opłaty targowej.

4. O zaistniałym przypadku sprzedaży towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia należy powiadomić właściwy organ Policji lub Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 9. Osoby handlujące na targowisku nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązków wynikających z innych powszechnie obowiązujących przepisów regulujących prowadzenie handlu, mogą zostać usunięte z targowiska przez organizatora targowiska przy pomocy odpowiednich służb porządkowych.

§ 10. Organizator targowiska nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na placu targowym.

§ 11. Skargi i uwagi w zakresie działalności targowiska przyjmuje i rozpatruje Wójt Gminy Cekcyn.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W oparciu o art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.,379, poz. 1072) do zadań własnych gminy należą sprawy targowisk.

Uchwałą Nr XXXIV/349/14 Rady Gminy w Cekcynie w dniu 5 listopada 2014r. został przyjęty Regulamin targowiska gminnego w Cekcynie, który został uznany za nieważny w Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 104/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. Nowo przyjęty Regulamin uwzględnienia zastrzeżenia organu nadzorczego.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »