| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Zbiczno

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i uchwały Nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek, Rada Gminy Zbiczno, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zbiczno przyjętego uchwałą Nr IV/15/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwala co następuje:

Rozdział 1.
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PLANU

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek. Granice terenu objętego planem jak w załączniku nr 1.

2. Uchwalany plan składa się z następujących elementów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000, zatytułowanego "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek"- jako załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu niniejszego planu, stanowiącego załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu zadań należących do zadań własnych Gminy Zbiczno, stanowiącego załącznik nr 3.

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu określa Uchwała Nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek.

2. Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania.

3. Rysunek planu sporządzony w skali 1:1000 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:

1) granicy opracowania planu;

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4) oznaczeń terenów o określonym przeznaczeniu.

4. Elementy rysunku planu niewymienione w ust. 3 stanowią oznaczenia informacyjne.

5. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

12) minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.

6. Plan nie zawiera ustaleń, dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z racji barku występowania danych elementów w granicach opracowania planu.

Rozdział 2.
SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W UCHWALE

§ 3. 1. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu terenu funkcjonalnego - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu stanie się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia terenu funkcjonalnego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu. Elementy te obejmują w szczególności: dojścia i dojazdy do obiektów budowlanych, komunikację wewnętrzną, place zabaw dla dzieci, place gospodarcze, miejsca postojowe, miejsca parkingowe, ogrodzenia, zieleń naturalną oraz elementy i urządzenia infrastruktury technicznej, przyłącza;

2) terenie funkcjonalnym - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony odrębnym symbolem cyfrowo - literowym;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, poza którym zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, z wyłączeniem linii przesyłowych, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, komunikacji wewnętrznej, dojść i dojazdów do obiektów budowlanych, ogrodzeń, miejsc parkingowych i postojowych, placów zabaw dla dzieci, placów gospodarczych;

4) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu funkcjonalnego;

5) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć społecznie akceptowaną działalność usługową, która nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi, a także nie powoduje przekroczenia w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny oraz poza jej granicami standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami zmieniającymi oraz wykonawczymi, rozporządzenia Wojewody wraz z aktami zmieniającymi, uchwały Sejmiku Województwa wraz z aktami zmieniającymi.

Rozdział 3.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem.

1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów funkcjonalnych:

1) 1MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;

2) 1UT - tereny zabudowy usług turystyki;

3) 1ZL - tereny lasów;

4) 1Z - tereny zieleni naturalnej.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Ustala się zasady ochrony ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych na terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UT:

a) tematyka nośników reklamowych wynikająca z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UT,

b) powierzchnia pojedynczego nośnika reklamowego - nie więcej niż 4 m2,

c) wysokość pojedynczego nośnika reklamowego - nie wyżej niż 4,0 m;

2) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych umieszczanych na budynkach lokalizowanych na terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UT:

a) tematyka nośników reklamowych wynikająca z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UT,

b) powierzchnia pojedynczego nośnika reklamowego - nie więcej niż 8 m2;

3) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych umieszczanych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MWU:

a) tematyka nośników reklamowych wynikająca z działalności gospodarczych prowadzonych na terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MWU,

b) powierzchnia pojedynczego nośnika reklamowego - nie więcej niż 4 m2;

4) dopuszcza się umieszczenie nazwy i loga inwestora lub właściciela na budynkach lokalizowanych na terenach funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1UT, 1MWU;

5) zakazuje się stosowania świetlnych nośników reklamowych, neonów na terenach funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1UT, 1MWU;

6) dopuszcza się wznoszenie ogrodzeń na terenach funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MWU, 1UT:

a) wysokość wznoszonych ogrodzeń nie wyżej niż 1,50 m;

b) do wykonania ogrodzeń należy stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, dopuszcza się stosowanie ogrodzeń stalowych wykonanych na podmurówce betonowej;

c) wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych;

d) w celu umożliwienia migracji drobnych zwierząt należy w ogrodzeniach zastosować otwory o średnicy min. 15 cm wykonane w podmurówce przy powierzchni terenu. Rozmieszczenie otworów w odstępach nie większych niż 5 m. Dodatkowo należy zapewnić prześwit pomiędzy podmurówką, a elementami ażurowymi ogrodzenia nie mniej niż 10 cm, gdy wysokość podmurówki przekracza 10 cm;

7) zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem zaplecza prowadzonych robót budowlanych;

8) ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Ustala się zasady w zakresie ochrony środowiska:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyjątkiem lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz kierunku odpływu ze źródeł, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nakazuje się zachowanie w stanie niezmienionym istniejących zadrzewień i zakrzewień znajdujących się w granicach opracowania planu;

4) nakazuje się wkomponowanie projektowanej zabudowy oraz projektowanego zagospodarowania terenu w sposób nienaruszający istniejącej rzeźby ukształtowania terenu.

5) nakazuje się wykonywanie ewentualnych prac budowlanych w okresie jesienno-zimowym poza okresami lęgowymi ptaków tj. w miesiącach październik - luty.

2. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu:

1) dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MWU jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;

2) dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UT jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

3) pozostałe tereny funkcjonalne wyznaczone w planie nie podlegają ochronie akustycznej.

3. Ustala się, iż dostęp do powierzchniowych wód publicznych Jeziora Bachotek oraz możliwość przechodzenia przez obszar przy tych wodach należy realizować na zasadach określonych w obowiązujących przepisach odrębnych.

4. Ustala się, iż w zakresie ochrony przyrody zastosowanie mają obowiązujące przepisy odrębne związane z lokalizacją obszaru opracowania planu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

5. Ustala się, iż w zakresie ochrony przyrody zastosowanie mają obowiązujące przepisy odrębne związane z częściową lokalizacją obszaru opracowania planu w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Brodnicka PLH 040036; zasięg Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Brodnicka PLH 040036 oznaczono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie występują obszary przestrzeni publicznej wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

1. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie występują tereny górnicze.

2. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

3. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

4. Ustala się, że w granicach opracowania planu występują obszary predysponowane do występowania ruchów masowych.

1) ustala się, że obszary predysponowane do występowania ruchów masowych zawierają się w liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1ZL;

2) ustala się, że na obszarach predysponowanych do występowania ruchów masowych obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad scalenia i podziału nieruchomości.

1. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomości.

2. Dopuszcza się przeprowadzenie procedury scalenia i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomości.

3. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek - 3000 m2;

2) minimalna szerokość frontów działek - 40 m;

3) kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90o z tolerancją ± 10 o oraz 180o z tolerancją ± 10 o.

4. Ustala się, że minimalne powierzchnie, minimalne szerokości frontów oraz kąty położenia granic w stosunku do pasa drogowego dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, określone w ust. 3 nie dotyczą wydzielania działek pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Ustala się, zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1ZL z uwagi na występowanie obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. 1. Ustala się zasady z zakresu układu komunikacyjnego - układu drogowego:

1) teren opracowania planu posiada dostęp do gminnej drogi publicznej nr 080232C klasy lokalnej;

2) obsługę komunikacyjną terenów funkcjonalnych 1MWU, 1UT należy realizować z gminnej drogi publicznej nr 080232C znajdującej się w sąsiedztwie planu;

3) ustala się, iż należy zapewnić liczbę miejsc parkingowych zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów:

a) dla użytkowników terenu funkcjonalnego 1MWU, w liczbie min. 1,5 stanowiska parkingowego na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nieuciążliwymi w parterze oraz w liczbie min. 3 miejsc parkingowych na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług,

b) dla użytkowników terenu funkcjonalnego 1UT, w liczbie min. 4 miejsc parkingowych na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług,

c) zasady oraz liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową dla terenów funkcjonalnych 1MWU i 1UT, należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

4) miejsca parkingowe zapewniające zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów, dojścia i dojazdy do obiektów budowlanych, place gospodarcze oraz komunikację wewnętrzną należy wykonać o nawierzchni nieprzepuszczalnej bez możliwości przesiąkania zanieczyszczeń do wód i gleby. Zanieczyszczenia i ścieki z przestrzeni szczelnych należy podczyszczać i odprowadzać w sposób nie zagrażający środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury technicznej: dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizacji ustaleń niniejszego planu, w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych 1MWU, 1UT, 1Z.

3. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MWU, 1UT należy realizować z sieci wodociągowej;

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UT z ujęcia własnego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się zasady z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, gromadzenia odpadów:

1) obsługę w zakresie odprowadzenia ścieków z terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MWU, 1UT należy realizować do sieci kanalizacji sanitarnej;

a) dopuszcza się obsługę w zakresie odprowadzenia ścieków z terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MWU, 1UT do szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu realizacji na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej;

b) nakazuje się aby zastosowanie szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych nie tworzyło zagrożenia dla środowiska oraz warunków gruntowo-wodnych;

2) dla poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do otwartej lub zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające, zgodnie obowiązującymi przepisami odrębnymi;

a) dopuszcza się dla poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę, indywidualnie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie danej działki, w sposób nie zagrażający środowisku oraz warunkom gruntowo-wodnym, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi;

3) gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi.

5. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MWU, 1UT należy realizować z sieci elektroenergetycznej za pomocą kabli doziemnych;

2) lokalizację obiektów budowlanych w stosunku do sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy realizować z uwzględnieniem odległości wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych;

3) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej:

1) zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MWU, 1UT należy realizować z sieci telekomunikacyjnej;

2) sieci telekomunikacyjne należy lokalizować jako kablowe umieszczane doziemnie;

3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

7. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w ciepło:

1) zaopatrzenie w ciepło terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MWU, 1UT należy realizować indywidualnie; zezwala się na ogrzewanie projektowanej zabudowy w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii o mocy nieprzekraczalnej 100 kW, takie jak panele ogniw fotowoltaicznych z zastrzeżeniem pkt 2;

2) zakazuje się lokalizowania wolnostojących paneli ogniw fotowoltaicznych;

3) zakazuje się realizacji pionowych kolektorów do poboru ciepła Ziemi;

4) zakazuje się stosowania paliw wysokoemisyjnych do ogrzewania budynków, które spowodowałyby przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

8. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w gaz: zaopatrzenie w gaz terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MWU, 1UT należy realizować indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Dopuszcza się wykorzystywanie terenów zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, do czasu realizacji zapisów niniejszego planu.

§ 13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

1. Ustala się wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla poszczególnych terenów funkcjonalnych:

1) MWU - 30%;

2) UT - 30%;

3) ZL - 1%;

4) ZN - 1%.

§ 14. Powierzchnie terenów funkcjonalnych. Przedmiotowy plan obejmuje tereny funkcjonalne o powierzchni odpowiednio:

1) 1MWU - 3,01 ha;

2) 1UT - 2,36 ha;

3) 1ZL - 7,54 ha;

4) 1ZN - 0,31 ha.

Rozdział 4.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1MWU.

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1MWU.

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

2) w ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w granicach terenu funkcjonalnego dopuszcza się na lokalizację:

a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nieuciążliwymi w parterze,

c) altan, wiat, budynków gospodarczych,

d) obiektów małej architektury;

3) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne wielorodzinne realizować jako wolnostojące,

b) budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami nieuciążliwymi w parterze realizować jako wolnostojące,

c) altany i wiaty realizować jako wolnostojące,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu.

4) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - minimum 55%,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu funkcjonalnego lub działki budowlanej - maksymalnie 0,25 (25 %),

c) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,01 (1%),

d) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,75 (75 %).

5) ustala się następujące parametry techniczne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w parterze:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe - nie wyżej jednak niż 14,0 m,

b) dach kształtować jako dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 35 - 45o, dach kryty dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego,

c) w elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, pastelowe,

d) dopuszcza się wykonanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w parterze w częściach usługowych z wykorzystaniem szkła.

6) ustala się następujące parametry techniczne dla altan, wiat, budynków gospodarczych:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna - nie wyżej jednak niż 6,0 m;

b) dachy kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30 - 45o, dachy kryte dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego,

c) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, pastelowe.

7) ustala się, że w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nieuciążliwymi w parterze należy stosować identyczne materiały i kolorystykę wykonania elewacji i dachów;

2. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - 3000 m2.

§ 16. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1UT.

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1UT:

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego - teren zabudowy usług turystyki;

2) w ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w granicach terenu funkcjonalnego dopuszcza się lokalizację:

a) budynków usług turystyki (typu zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do obsługi ruchu turystycznego, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy),

b) budynków usługowych towarzyszących usługom turystyki,

c) altan, wiat, budynków gospodarczych,

d) obiektów małej architektury;

3) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usług turystyki realizować jako wolnostojące,

b) budynki usługowe towarzyszące usługom turystyki realizować jako wolnostojące,

c) budynki gospodarcze realizować jako wolnostojące lub dobudowane do budynków usług turystyki albo do budynków usługowych towarzyszących usługom turystyki,

d) altany i wiaty realizować jako wolnostojące,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

4) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - minimum 60%,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu funkcjonalnego lub działki budowlanej - maksymalnie 0,10 (10 %),

c) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,01 (1%),

d) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,60 (60 %);

5) ustala się następujące parametry techniczne dla budynku usług turystyki:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe - nie wyżej jednak niż 15,0 m,

b) dach kształtować jako dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 35 - 45o, dach kryty dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego,

c) w elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych, szkło. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, pastelowe;

6) ustala się następujące parametry techniczne dla budynku usługowego towarzyszącego usługom turystyki:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe - nie wyżej jednak niż 10,0 m;

b) dach kształtować jako dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 35 - 45o, dach kryty dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

c) w elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, pastelowe.

7) ustala się następujące parametry techniczne dla altan, wiat, budynków gospodarczych:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna - nie wyżej jednak niż 6,0 m,

b) dachy kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30 - 45o, dachy kryte dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego,

c) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, pastelowe;

8) ustala się, że w budynkach usług turystyki oraz budynkach usługowych towarzyszących usługom turystyki należy stosować identyczne materiały i kolorystykę wykonania elewacji i dachów.

2. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - 11500 m2.

§ 17. Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1ZL:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny lasów;

2) nakazuje się leśne użytkowanie terenu funkcjonalnego ze względu na ukształtowanie rzeźby terenu jako predysponowane do występowania ruchów masowych;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych.

§ 18. Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1Z:

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego - tereny zieleni naturalnej;

2) dopuszcza się pielęgnację i właściwe utrzymanie istniejącej zieleni;

3) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, z wyłączeniem lokalizacji obiektów liniowych infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego, o których mowa w przepisach odrębnych.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbiczno.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Magdalena Golubska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek

W terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek tj. 20.04.2015r. - 03.06.2015r. nie wpłynęły żadne uwagi w trybie art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199). W związku z powyższym nie zostały podjęte żadne rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rozstrzygniecie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

1. Sposób realizacji inwestycji. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zadania własne gminy. Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska.

2. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych:

1) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planie miejscowym podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przy czym:

a) wydatki majątkowe określa uchwała rady gminy;

b) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwala się w uchwale budżetowej;

c) zadania w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) ze środków budżetu gminy lub poprzez dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a także przy współudziale komitetów społecznych;

2) zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).

3) prognozowane źródła finansowania przez gminę:

a) dochody własne,

b) dotacje,

c) pożyczki preferencyjne,

d) fundusze Unii Europejskiej,

e) udział podmiotów gospodarczych,

f) udział komitetów społecznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »