| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 12 października 2015r.

w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

1. Miastem Inowrocław reprezentowanym przez Prezydenta - Ryszarda Brejzę

2. Gminą Inowrocław reprezentowaną przez Wójta - Tadeusza Kacprzaka z których każda zwana jest "Stroną Porozumienia" a zwanych łącznie "Stronami Porozumienia"

Preambuła
Strony porozumienia:

- kierując się możliwościami, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,

- realizując politykę terytorialną Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- mając na uwadze zadania i cele wspierania rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE,

- dążąc do efektywnego wykorzystania środków unijnych przez miejskie obszary funkcjonalne w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, uzgadniają jak poniżej:

Definicje

§ 1. Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o:

1) Obszarze Strategicznej Interwencji Inowrocławia (OSI Inowrocławia) - należy przez to rozumieć obszar interwencji w układzie terytorialnym, na którym w ramach zawiązanego Partnerstwa będzie realizowana Strategia rozwoju służąca realizacji wspólnych działań w ramach polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego. W skład OSI Inowrocławia wchodzi Miasto Inowrocław i obszar powiązany z nim funkcjonalnie tj. Gmina Inowrocław.

2) Strategii rozwoju OSI Inowrocławia - należy przez to rozumieć dokument strategiczny będący analizą potrzeb, barier oraz potencjałów OSI Inowrocławia, zwany dalej "Strategią";

3) RPO - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

4) IZ RPO - należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą RPO;

5) Komitecie Monitorującym RPO - komitet powoływany w celu zapewnienia właściwego monitorowania, ewaluacji oraz efektywnego wdrażania programu operacyjnego.

6) Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 204-2020 - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146), zwana dalej "ustawą wdrożeniową".

Cel porozumienia

§ 2. 1. Celem Porozumienia jest zawiązanie formy partnerstwa służącej realizacji wspólnych działań w ramach OSI Inowrocławia oraz ustalenie zasad współpracy Stron Porozumienia przy realizacji Strategii.

2. Strony porozumienia zobowiązują się do realizacji założeń Strategii województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, w szczególności poprzez wdrożenie poniższych kategorii przedsięwzięć:

1) wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń miasta i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w zakresie współpracy samorządów i optymalizacji rozwiązań organizacyjnych, systemowych,

2) wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń miasta i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w zakresie planowania strategicznego i zagospodarowania przestrzennego,

3) wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń miasta i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w zakresie zbiorowego transportu publicznego (infrastruktura, rozwiązania organizacyjne) w ramach miasta i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie,

4) poprawa dostępności komunikacyjnej Inowrocławia w relacjach wewnątrzegionalnych, w tym przede wszystkim z Toruniem i Bydgoszczą,

5) wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń miasta i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w zakresie infrastruktury technicznej,

6) aktywizacja społeczno-gospodarcza poprzez tworzenie miejsc pracy oraz zapewnienie sprawnych i dostępnych usług publicznych.

Postanowienia ogólne

§ 3. 1. Porozumienie swoim działaniem obejmuje obszary obu Stron Porozumienia.

2. Inicjatorem działań w zakresie utworzenia OSI Inowrocławia jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Strony porozumienia wyrażają wolę współpracy w zakresie koordynowania przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego działań w ramach OSI Inowrocławia w zakresie realizacji założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Obszar działania, o którym mowa w ust.1, może ulec zmianie, jeżeli wszystkie Strony Porozumienia wyrażą na to zgodę i nie będzie to sprzeczne z innymi dokumentami związanymi z RPO oraz z polityką terytorialną województwa kujawsko-pomorskiego.

5. Porozumienie zostaje zawarte na czas wdrażania i rozliczania przedsięwzięć w ramach OSI Inowrocławia, zgodnie z dokumentami programowymi.

6. W ramach wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego Strony porozumienia zobowiązują się do opracowania i przekazania Strategii wraz z listą przedsięwzięć planowanych do realizacji do zapiniowania prez IZ RPO.

7. IZ RPO odpowiada za weryfikację listy pod względem formalno-prawnym oraz zgodności z celami RPO, dokonuje ostatecznego jej zatwierdzenia.

Zadania Stron Porozumienia

§ 4. Strony Porozumienia w ramach OSI Inowrocławia realizują w szczególności następujące zadania:

1) pełnienie funkcji wspólnej reprezentacji w celu negocjowania i zawarcia porozumienia pomiędzy Stronami Porozumienia a IZ RPO w celu realizacji założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko - pomorskiego;

2) przygotowywanie i przyjmowanie Strategii;

3) przygotowanie szczegółowych kryteriów naboru projektów do listy przedsięwzięć w ramach opracowanej Strategii;

4) uzgadnianie listy projektów, o której mowa w pkt. 3;

5) przygotowywanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji do IZ RPO, niezbędnej do zawarcia umów o dofinansowanie w rozumieniu ustawy wdrożeniowej;

6) współpraca z IZ RPO w związku z programowaniem RPO w zakresie realizacji polityki terytorialnej;

7) przygotowywanie raportów monitoringowych nt. wdrażania Strategii.

Komitet Sterujący

§ 5. 1. Tworzy się Komitet Sterujący zwany dalej "KS".

2. W skład KS wchodzi:

1) Przewodniczący KS - Prezydent Inowrocławia;

2) Zastępca Przewodniczącego KS - Wójt Gminy Inowrocław.

3. Decyzje w KS zapadać będą w drodze konsensusu. W przypadku nieosiągnięcia konsensusu decydujący głos posiada Przewodniczący KS.

4. Członkowie KS pełnią swoje funkcje przez okres realizacji zadań wykonywanych w ramach OSI Inowrocławia.

5. Do zadań KS należy:

1) przygotowanie Strategii wraz z listą projektów oraz jej aktualizacja;

2) przedkładanie projektu Strategii do zaopiniowania IZ RPO;

3) przedkładanie Radzie Gminy Inowrocław oraz Radzie Miejskiej Inowrocław projektu Strategii i jej aktualizacji do uchwalenia;

4) przygotowanie na podstawie zasad naboru projektów, wskazanych w Strategii, propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach OSI Inowrocławia
i uzgodnienie ich w porozumieniu z IZ RPO;

5) przygotowanie raportów monitoringowych nt. wdrażania Strategii (do końca 2018 r. w systemie kwartalnym, po 2018 r. w systemie półrocznym);

6) udział przedstawicieli KS w pracach/posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO;

7) zatwierdzanie innych dokumentów wymaganych przez IZ RPO.

§ 6. Rada Gminy Inowrocław oraz Rada Miejska Inowrocław podejmują odpowiednio uchwały w sprawie uchwalenia Strategii oraz jej aktualizacji.

Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Strony Porozumienia stwierdzają, iż wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany treści Porozumienia wymagają zgody wszystkich Stron Porozumienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Niniejsze porozumienia zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z partnerów oraz 1 egzemplarz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6. Postanowienia niniejszego porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Prezydent Miasta Inowrocławia


Ryszard Brejza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »