| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.95.2015 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 19 października 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w zamian za uiszczaną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą";

2) sposób oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwany dalej "PSZOK") dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 2. Na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zbierane są:

1) opakowania z tworzyw sztucznych, torebki i woreczki foliowe, folie oraz opakowania po artykułach chemii gospodarczej zbiera się w worek;

2) szkło, w tym szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki, szklane opakowania po kosmetykach zbiera się w worek;

3) pozostałe odpady komunalne (zmieszane), gromadzone w pojemnikach;

4) odpady komunalne niesegregowane, gromadzone w pojemnikach;

5) przeterminowane leki;

6) przeterminowane chemikalia;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) opony.


§ 3. W zamian za opłatę uiszczaną przez właściciela:

1) z nieruchomości odbierane będą wytworzone i gromadzone przez właściciela nieruchomości w workach i pojemnikach odpady komunalne, wskazane w § 2 ust. l, 2, 3 i 4 w każdej ilości;

2) w PSZOK w każdej ilości odbierane będą odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 5, 6, 7
i 8 dostarczone we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości;

3) w PSZOK odbierane będą odpady komunalne:

a) zużyte opony w ilości do 4 szt. przypadającej na właściciela nieruchomości w roku kalendarzowym,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3 przypadającej na właściciela nieruchomości w roku kalendarzowym, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.

4) dostarczone będą worki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe prowadzone będzie z następującą częstotliwością:

1) odpady, o których mowa w § 2 pkt 1- 4 odbierane są:

a) w miesiącu marcu - 1 raz w miesiącu,

b) w miesiącu kwietniu i maju - 2 raz w miesiącu,

c) w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu - 3 raz w miesiącu,

d) w miesiącu wrześniu - 2 raz w miesiącu,

e) w miesiącu październiku - 1 raz w miesiącu;

2) odpady, o których mowa w § 2 pkt 5 - 8 odbierane są w miarę potrzeb w PSZOK.

§ 5. PSZOK, zlokalizowany w miejscowości Baruchowo, świadczyć będzie usługi w dniach i godzinach jego funkcjonowania. Informacja dotycząca funkcjonowania PSZOK dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baruchowo, na stronie internetowej http://www.baruchowo.ploraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Uzasadnienie

Ustawodawca w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązał radę gminy do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ideą stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zapewnienie mieszkańcom możliwości przekazywania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych.

Uchwała ta określa rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


[1]) zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 1593 oraz z 2015r. poz. 87 i poz.122

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »