| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm. z 2015 r. poz. 1217) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 zm. z 2013r., poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się statut Żłobka Samorządowego we Wtelnie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek


Załącznik do Uchwały Nr XVI/167/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Statut Żłobka Samorządowego we Wtelnie

§ 1. Żłobek Samorządowy we Wtelnie, zwany dalej "Żłobkiem", jest jednostką budżetową, wykonującą zadania własne Gminy Koronowo w zakresie prowadzenia żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 2. Żłobek prowadzi działalność w miejscowości Wtelno.

§ 3. 1. Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

2. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku;

4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobku;

5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

6) zapewnienie dziecku opieki pielęgniarskiej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - opieki terapeutycznej;

7) zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

3. Żłobek poprzez swoich opiekunów i specjalistów współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności poprzez konsultacje, warsztaty i porady dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

§ 4. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi lub rodzicem/opiekunem prawnym zamieszkują na terenie Gminy Koronowo. Korzystanie z opieki w tych żłobkach przez dzieci zamieszkałe poza obszarem ich działania możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w której występują wolne miejsca. O miejscu zamieszkiwania rodzice/opiekunowie prawni składają stosowne oświadczenia.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka, zwany dalej "wnioskiem", złożony przez rodziców/opiekunów prawnych z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL -inny dokument potwierdzający narodzenie dziecka i numer PESEL rodziców.

3. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, jakiej wymagają one ze względu na stan zdrowia.

§ 5. Podstawą udzielenia usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dziecka jest umowa zawarta pomiędzy Żłobkiem a rodzicami dziecka, jego opiekunami prawnymi

Rozdział 4
Wnoszenie opłat i zasady zwrotu opłat w przypadku nieobecności

§ 6. 1. Pobyt dziecka w żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą:

1) opłatę miesięczną za korzystanie ze żłobka;

2) dzienną opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową);

3) opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

2. Wysokość wskazanych opłat ustala Burmistrz Koronowa.

3. Za czas nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom:

1) nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty miesięcznej za korzystanie ze żłobka;

2) dzienna opłata za wyżywienie (stawkę żywieniową), podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.

Rozdział 5
Zarządzanie Żłobkiem

§ 7. 1. Działalnością Żłobka kieruje dyrektor.

2. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz działając jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Koronowa.

3. Dyrektor wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych.

§ 8. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Koronowa.

Rozdział 6
Organizacja Żłobka

§ 9. 1. Szczegółowy zakres działania i zadań wykonywanych przez żłobek ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym jednostki.

2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Koronowa.

Rozdział 7
Zasady gospodarowania finansami i majątkiem Żłobka

§ 14. Żłobek prowadzi działalność w oparciu o majątek, w który został wyposażony przez Gminę Koronowo.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków (plan finansowy ).

§ 16. Realizacja planu finansowego Żłobka następuje na zasadach określonych dla jednostki budżetowej w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.


Uzasadnienie

W związku z utworzeniem Żłobka Samorządowego we Wtelnie zachodzi konieczność ustalenia statutu jednostki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »