| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm. z 2015 r. poz. 1217) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 zm. z 2013r., poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się statut Żłobka Samorządowego we Wtelnie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek


Załącznik do Uchwały Nr XVI/167/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Statut Żłobka Samorządowego we Wtelnie

§ 1. Żłobek Samorządowy we Wtelnie, zwany dalej "Żłobkiem", jest jednostką budżetową, wykonującą zadania własne Gminy Koronowo w zakresie prowadzenia żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 2. Żłobek prowadzi działalność w miejscowości Wtelno.

§ 3. 1. Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

2. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku;

4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobku;

5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

6) zapewnienie dziecku opieki pielęgniarskiej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - opieki terapeutycznej;

7) zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

3. Żłobek poprzez swoich opiekunów i specjalistów współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności poprzez konsultacje, warsztaty i porady dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem.

§ 4. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi lub rodzicem/opiekunem prawnym zamieszkują na terenie Gminy Koronowo. Korzystanie z opieki w tych żłobkach przez dzieci zamieszkałe poza obszarem ich działania możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w której występują wolne miejsca. O miejscu zamieszkiwania rodzice/opiekunowie prawni składają stosowne oświadczenia.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka, zwany dalej "wnioskiem", złożony przez rodziców/opiekunów prawnych z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL -inny dokument potwierdzający narodzenie dziecka i numer PESEL rodziców.

3. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, jakiej wymagają one ze względu na stan zdrowia.

§ 5. Podstawą udzielenia usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dziecka jest umowa zawarta pomiędzy Żłobkiem a rodzicami dziecka, jego opiekunami prawnymi

Rozdział 4
Wnoszenie opłat i zasady zwrotu opłat w przypadku nieobecności

§ 6. 1. Pobyt dziecka w żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą:

1) opłatę miesięczną za korzystanie ze żłobka;

2) dzienną opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową);

3) opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

2. Wysokość wskazanych opłat ustala Burmistrz Koronowa.

3. Za czas nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom:

1) nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty miesięcznej za korzystanie ze żłobka;

2) dzienna opłata za wyżywienie (stawkę żywieniową), podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.

Rozdział 5
Zarządzanie Żłobkiem

§ 7. 1. Działalnością Żłobka kieruje dyrektor.

2. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz działając jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Koronowa.

3. Dyrektor wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych.

§ 8. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Koronowa.

Rozdział 6
Organizacja Żłobka

§ 9. 1. Szczegółowy zakres działania i zadań wykonywanych przez żłobek ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym jednostki.

2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Koronowa.

Rozdział 7
Zasady gospodarowania finansami i majątkiem Żłobka

§ 14. Żłobek prowadzi działalność w oparciu o majątek, w który został wyposażony przez Gminę Koronowo.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków (plan finansowy ).

§ 16. Realizacja planu finansowego Żłobka następuje na zasadach określonych dla jednostki budżetowej w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.


Uzasadnienie

W związku z utworzeniem Żłobka Samorządowego we Wtelnie zachodzi konieczność ustalenia statutu jednostki.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »