| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399[1])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonej na terenie Gminy Gniewkowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie przy ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo.

§ 2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które obejmują:

1) oświadczenie o przebywaniu poza miejscem zamieszkania;

2) pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

§ 3. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 1)wypełnioną i zeskanowaną deklarację w formacie PDF można przesłać drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującą się pod adresem http://www.epuap.gov.pl;
2)do poprawnego wysłania deklaracji potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/229/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Przemysław Stefański


Załącznik do Uchwały Nr XVII/86/2015
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI[2])

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Informacja:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gniewkowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gniewkowa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gniewkowa określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Objaśnienia:

1) Pola jasne wypełnić dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

2) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub władający nieruchomością.

3) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami zmieszanymi wraz z zaległymi odsetkami.

4) Opłatę reguluje uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

5) Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiścić gotówką w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca - za dany miesiąc, w kasie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie lub na rachunek bankowy, nr konta 51 8185 0006 2003 0200 0172 0015.

6) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami są:

- oświadczenie o przebywaniu poza miejscem zamieszkania;

- pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.


Uzasadnienie

Wywołanie nowej uchwały jest związane ze zmianą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały uważam za zasadne. Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.


Sporządziła:

A. Sidorowicz


[1]) zmiany: Dz. U z 2013r. poz. 1593; Dz. U. z 2015r. poz. 87; Dz. U. z 2015r. poz. 122; Dz. U. z 2015r. poz. 87; Dz. U. z 2015r. poz. 1688

[2]) Pouczenie: 1)Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. poz. 1015 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »