| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/118/09 Rady Gminy Przytuły

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art.18 ust.1 i2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165,168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 49.779 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 64.601 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 14.822 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 złotych.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) Dochody budżetu gminy ogółem: - 5.929.915 zł. w tym :
a) dochody bieżące - 5.782.821 zł.
b) dochody majątkowe - 147.094 zł.
2) Wydatki budżetu gminy ogółem : - 6.554.565 zł. w tym :
a) wydatki bieżące - 5.388.912 zł.
b) wydatki majątkowe - 1.165.653 zł.
3) Deficyt budżetu gminy w kwocie 624.650 zł. zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/118/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2009 rok
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie w tym:dochody majątkowe
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.072 - -
70005 Gspodarka gruntami i nieruchomościami 3.072 - -
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.072
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11.707 - -
75814 Różne rozliczenia finansowe 11.707 - -
0920 Pozostałe odsetki 11.707 - -
852 POMOC SPOŁECZNA 35.000 - -
85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiueczenia społecznego 35.000 - -
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35.000 - -
OGÓŁEM 49.779 - -
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/118/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie w tym:wydatkimajątkowe
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 5.000
75421 Zarządzanie kryzysowe - 5.000
4810 Rezerwy - 5.000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28.003 9.822 -
80101 Szkoły Podstawowe 17.799 - -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 8.074 - -
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.227 - -
4120 Składki na Fundusz Pracy 198 - -
4270 Zakup usług remontowych 4.000 - -
4300 Zakup usług pozostałych 4.300 - -
80110 Gimnazja 10.204 9.822 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 8.673 - -
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.318 -
4120 Składki na Fundusz Pracy 213 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 9.822 -
852 POMOC SPOŁECZNA 36.598 -
85202 Domy pomocy społecznej 1.598 - -
4300 Zakup usług pozostałych 1.598 - -
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35.000 - -
3110 Świadczenia społeczne 35.000 - -
OGÓŁEM 64.601 14.822 -
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/118/09
Rady Gminy Przytuły
z dnia 16 grudnia 2009 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZYTUŁY NA 2009 r.
Budżet Gminy na 2009 r. po stronie dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę ogółem - 49.779 złotych. Zwiększenia dochodów dokonano z tytułu odsetek dopisanych od lokaty (500.000 zł.) złożonej w Banku PKO w Łomży - 11.707 złotych , z tytułu sprzedaży działki w Wilamowie- 3.072 złotych, z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie - 35.000 zł. na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Zobowiazania wymagalne Skarbu Państwa) Po stronie wydatków zwiększono wydatki do działu oświaty i wychowania z przeznaczeniem na: - wyrównanie dodatków stażowych wraz z pochodnymi w kwocie - 19.703 zł. nauczycielom zatrudnionym w dwóch zakładach pracy tj.szkole podstawowej i gimnazjum i na wydatki do szkoły podstawowej w Wagach w kwocie -8.300 zł. ze względu na zalecenia Sanepidu: na badanie instalacji odgromowej i elektrycznej, wyodrębnienie pomieszczenia w kotłowni, wykonanie drożności przewodów wentylacyjnych i wymianę okien w pokoju nauczycielskim i na korytarzu. - dopłatę za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Łomży w kwocie 1.598 zł. - sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Została rozwiązana rezerwa kryzysowa w kwocie 5.000 zł. ze względu na potrzebę zwiększenia wydatków do działu oświaty.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »